Документи

 

ОПШТИ ДОКУМЕНТИ:

– Статут Института за међународну политику и привреду

– Одлука о акредитацији

– Пословник о раду Управног одбора

– Пословник о раду Научног већа

– Платформа за отворену науку ИМПП

– Кодекс понашања у научноистраживачком раду

– Одлука о именовању Међународног саветодавног научног одбора

– Стратегија развоја Института – за период 2023–2028. године

ПРАВИЛНИЦИ:

– Правилник о организацији и систематизацији послова

– Правилник о раду

– Правилник о пословном понашању и кућни ред

– Правилник о наградама и признањима

– Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

– Правила заштите од пожара

– Правилник о стицању и расподели сопствених средстава

– Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује

– Правилник о заштити података о личности

– Правилник о волонтирању

– Правилник о управљању научноистраживачким пројектима у Институту за међународну политику и привреду

– Правилник о интелектуалној својини

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ:

– Програм развоја научноистраживачког подмлатка за период од 2020. до 2025. године

– Програм рада и развоја за период од 2021. до 2025. године

– План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у Институту за међународну политику

– Програм и план рада за 2024. годину

– Финансијски план за 2024 годину

– План за остваривање и унапређивање родне равноправности за период 2024-2027 и план мера за 2024. годину

ИЗВЕШТАЈИ:

– Извештај о раду за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године

– Извештај о пословању и годишњи обрачун за 2023. годину