Европско законодавство
N°.  63 /2018

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПИТАЊА

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Европска одредница српске спољне политике

Ненад СТЕФАНОВИЋ, Марко СТАНКОВИЋ
Приступање Републике Србије Европској унији и независност правосуђа

ЗАКОНОДАВСТВО

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Условна осуда у европском кривичном праву

Раде БОГОЈЕВИЋ
Упоредни правни преглед кривичних дела ‒ примање и давање мита у обављању привредне делатности

Владимир МИЛЕТИЋ
Упоредни правни преглед кривичног дела ‒ несавесно пружање лекарске помоћи у законодавствима држава бивше Југославије

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Јован РУДЕЖ, Небојша ПАВЛОВИЋ, Добрица ВЕСИЋ
Елементи хармонизације права привредних друштава Србије са правом ЕУ

Жељана ВРУЋИНИЋ
Слободне зоне као инструмент привлачења страног капитала земаља у транзицији ‒ пример Босне и Херцеговине

Љубиша СТЕФАНОСКИ, Милица ШУТОВА
Значај и функције жига у пословном и потрошачком сектору

Мирослав МИЛОСАВЉЕВИЋ, Јелена МИЛОСАВЉЕВИЋ
Европско удружење за слободну трговину

Владета ПЕТРОВИЋ, Биљана СТОЈАНОВИЋ-ВИШИЋ, Сања ЈЕЛИСАВАЦ ТРОШИЋ
Реформа поштанског тржишта у Европској унији и утицај на регулацију тржишта поштанских услуга у Републици Србији

ФИНАНСИЈЕ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Европски фонд за стратешка инвестирања

Цариша БЕШИЋ, Снежана БЕШИЋ
Надзорни механизам банака у ЕУ

Перо ПЕТРОВИЋ, Марина ПРОТИЋ
Ликвидација привредних друштава

Жаклина СПАЛЕВИЋ , Косана ВИЋЕНТИЈЕВИЋ 
Изазови форензичког рачуноводства у caјбер окружењу

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

Хатиџа БЕРИША, Миленко ЏЕЛЕТОВИЋ, Мила ЈЕГЕШ
Прагматичност ЕУ или редефинисање моћи са НАТО партнером

Вojислaв JOВИЋ , Дрaгaн MAНOJЛOВИЋ, Здрaвкo ПEТРOВИЋ
Фoрмaлни прeдуслoви прaвнe и бeзбeднoснe сaрaдњe измeђу Рeпубликe Србиje и других држaвa Зaпaднoг Бaлкaнa

Јелена ПЕЈИЋ
Јачање улоге европског парламента у области заједничке спољне и безбедносне политике кроз поступке пред судом правде ЕУ

Предраг МИРКОВИЋ, Јелена СТОЈШИЋ ДАБЕТИЋ
Нерегуларне миграције као облик угрожавања система националне безбедности

ЉУДСКА ПРАВА

Јасмина ВУКОТИЋ
Општа уредба (ЕУ) 2016/679 о заштити података о личности

СУДСКА ПРАКСА

Биљана ЛЕПОТИЋ
Став суда правде ЕУ о односу система заштите људских права у ЕУ и другим међународним организацијама

 

Европско законодавство” је часопис из области примењених истраживања у коме се објављују резултати континуираних проучвања законодавства Европске уније. Центар за европско законодавство Института за међународну политику и привреду годинама се бави овом темом, систематски проучавајући и анализирајући усвојена правна и институционална решења која су од важности за интересе Србије. Институт је депозитар званичне документације Европске уније која представља основу за студије и анализе објављене у овом часопису.

Аутори прилога су стручњаци за одређене гране права који долазе из научних, судских, државних и пословних кругова. Стручни надзор над пројектом врши Научно веће Института за међународну политику и привреду.

Структура часописа је прилагођена потребама корисника који долазе из области судства, администрације и индустрије и баве се европским законодавством. Часопис излази тромесечно и садржи следеће сталне рубрике:

– Законодавство на снази
– Из праксе Европског суда правде
– Тумач европског законадавства
– Вести из Европске уније
– Анекси

Упутства за ауторе >>>

Уређивачка политика >>>

Главни и одговорни уредник:

Др Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
E-mail: dimitrijevic@diplomacy.bg.ac.rs

Заменик главног и одговорног уредника:

Проф. др Добрица ВЕСИЋ
E-mail: dobrica@diplomacy.bg.ac.rs

Секретар:

Др Ненад ВАСИЋ
E-mail: nenadv@diplomacy.bg.ac.rs

 

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Проф. др Владимир ЧОЛОВИЋ, Институт за упоредно право, Београд
Проф. др Владимир ГРЕЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Драгољуб ТОДИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Перо ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Јован ЋИРИЋ, судија Уставног суда Републике Србије
Др Драган ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Анђела ЂУКАНОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Мср Невена СТАНКОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Милош ЈОНЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. Др Филип КЛАРЕ, Универзитет Монтескје у Бордоу, Француска
Др Ченг Веидонг, Институт за европске студије Кинеске академије друштвених наука
Др Андрш Г. ИНОТАЈ, Европска комисија, Брисел, Белгија и Mathias Corvinus Collegium, Будимпешта, Мађарска
Проф. др Маја Костић, Правни факултет Универзитета Црне Горе у Подгорици
Проф. др Светомир Шкарић, Правни факултет Јустинијан Први, Универзитета Свети Ћирило и Методије у Скопљу, Македонија
Проф. др Гордана Илић-Гасми, Универзитет Сингидунум у Београду
Проф. др Бранко Ракић, доцент, Правни факултет у Београду
Др Татјана Јевремовић-Петровић, доцент, Правни факултет у Београду, Институт за међународну политику и привреду
Проф. др Златко Стефановић, Правни факултет Универзитет Унион у Београду
Др Малинка Ристевска Јорданова, Институт за европска политика, Скопље, Македонија
Др Саша Мрдуљаш, Институт друштвених знаности “Иво Пилар”, Загреб, Рeгионални центар Сплит, Хрватска
Др Дан ЛАЗЕА, Нови европски колеџ, Институт за напредне студије, Букурешт
Др Иринеуш БИЛ, Амикус Еуропеа, Варшава, Пољска
Љубов ПАНАЈОТОВА, Европски институт, Софија
Др Јоргос ЛЕВЕНТИС, Универзитет Уједињених нација, Форум за међународну безбедност, Левкозија, Кипар
Др Михаил М. ЛОБАНОВ, Економски институт, Руска академија наука, Москва
Проф. Др Јоаким БЕКЕР, Инситут за међународну економију и развој, Бечки универзитет за економију и бизнис ,Vienna University of Economics and Business Administration, Austria
Др Милош Шолаја, Центар за међународне односе, Бања Лука, РепубликаСрпска, Босна и Херцеговина 
Др Благоје Бабић, Институт за међународну политику и привреду, Београд 

За све даље информације обратите се Сектору за издаваштво у оквиру Института:

Mакедонска 25
11000 Београд
п. преградак 413
тел:  +381 11 3373 824
факс: +381 11 3373 835 или 3373 832
e-mail: iipe@diplomacy.bg.ac.rs