Documents

 

GENERAL DOCUMENTS:

– Statut Instituta za međunarodnu politiku i privredu

– Odluka o akreditaciji

– Poslovnik o radu Upravnog odbora

– Poslovnik o radu Naučnog veća

– Platforma za otvorenu nauku IMPP

– Kodeks ponašanja u naučnoistraživačkom radu

– Odluka o imenovanju Međunarodnog savetodavnog naučnog odbora

– Strategija razvoja Instituta – za period 2023–2028. godine

RULEBOOKS:

– Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova

– Pravilnik o radu

– Pravilnik o poslovnom ponašanju i kućni red

– Pravilnik o nagradama i priznanjima

– Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

– Pravila zaštite od požara

– Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih sredstava

– Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

– Pravilnik o volontiranju

– Pravilnik o upravljanju naučnoistraživačkim projektima u Institutu za međunarodnu politiku i privredu

– Pravilnik o intelektualnoj svojini

PROGRAMS AND PLANS:

– Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka za period od 2020. do 2025. godine

– Program rada i razvoja za period od 2021. do 2025. godine

– Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u Institutu za međunarodnu politiku

– Program i plan rada za 2024. godinu

– Finansijski plan za 2024 godinu

– Plan za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period 2024-2027 i plan mera za 2024. godinu

REPORTS:

– Izveštaj o radu za period 1. januar – 31. decembar 2023. godine

– Izveštaj o poslovanju i godišnji obračun za 2023. godinu