Европско законодавство

2019

Европско законодавство бр. 70

САДРЖАЈ

Душан ДАБОВИЋ
УРЕДБЕ О ОЗНАЧАВАЊУ ВИНА СА ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ

Драгана ДАБИЋ
ОСНИВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЕВРОПСКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА – РАЂАЊЕ НОВОГ УТИЦАЈНОГ АКТЕРА У ЕВРОПСКОМ СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА НА ВИШЕ НИВОА?

Станислав РАДУЛОВИЋ
КОЛЕКТИВНО ОСТВАРИВАЊЕ АУТОРСКОГ ПРАВА У КОНТЕКСТУ КОРИШЋЕЊА ДЕЛА НА ИНТЕРНЕТУ – ОСВРТ НА ЗАКОНОДАВСТВО ЕУ

Миљана ЂУРЧЕВИЋ ЦУЦИЋ
ПРИСТУПАЊЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ КОНВЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА САВЕТА ЕВРОПЕ – СТАГНИРАЊЕ ПРОЦЕСА КАО РЕЗУЛТАТ МИШЉЕЊА 2/13 СУДА ПРАВДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Јована БЛЕШИЋ
ЈЕДИНСТВЕНА ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА У ЕВРОПИ

ОСВРТИ

Ирис БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ
ЕУ ПРОПИСИ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ПОСАДЕ НА БРОДОВИМА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ

Филип МИРИЋ, Бојана ГОЛУБОВИЋ
СТАНДАРДИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖРТАВА КРИВИЧНИХ ДЕЛА

Европско законодавство бр. 69

САДРЖАЈ

Маја ПРЕЛИЋ
ВЛАДАВИНА ПРАВА У ПРЕГОВОРИМА О ПРИСТУПАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Јелица ГОРДАНИЋ
ЛОБИРАЊЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ: ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ ОМБУДСМАНА У СЛУЧАЈУ 1946/2018/КР О НАЧИНИМА НА КОЈЕ ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТЕРИЈАТ САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИНФОРМИШЕ ЈАВНОСТ О САСТАНЦИМА ПРЕДСЕДНИКА ЕВРОПСКОГ САВЕТА И ЧЛАНОВА ЊЕГОВОГ КАБИНЕТА СА ЛОБИСТИМА

Ана ЗДРАВКОВИЋ
МЕЂУНАРОДНО ПРАВО У ВАЖЕЋЕМ УСТАВУ И АМАНДМАНИМА НА УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2018. ГОДИНЕ – ИЗВИТОПЕРЕНИ МОНИЗАМ?

Љиљана КОНТИЋ, Јелена МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И ПИТАЊЕ УСАГЛАШАВАЊА НАЦИОНАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Стефан ДЕСПОТ
ПРОБЛЕМ ОДРЕЂИВАЊА НОСИОЦА ПРАВА НАД КОМУНИТАРНИМ ДИЗАЈНОМ СТВОРЕНИМ У РАДНОМ ОДНОСУ

ПРИКАЗИ

Марија ВЛАЈКОВИЋ
СОЛИДАРНОСТ У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – УЛОГА И ПЕРСПЕКТИВЕ

Михајло КОПАЊА
СВЕМИР КАО ПОСЛЕДЊА ГЕОГРАФСКА РАВАН: ГЕОПОЛИТИКА СВЕМИРА И МЕСТО И УЛОГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СВЕМИРУ

Европско законодавство бр. 68

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
УРЕДБА ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА О УСПОСТАВЉАЊУ ОКВИРА ЗА ПРОВЕРУ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Мања ЂУРИЋ ЏАКИЋ
ЕВРОПСКА ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА КАО ИНСТРУМЕНТ ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Јелисавета ТАСЕВ
ПОИМАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНОГ НЕПОСРЕДНОГ ДЕЈСТВА ИЗВОРА ПРАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Александар СИМИЋ
ЈЕДИНСТВЕНО ТРЖИШТЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – ПРОБЛЕМ РАЗЛИЧИТОГ КВАЛИТЕТА ИСТИХ ПРОИЗВОДА

Кристиан З. КОВАЧ
ПРАВО НА СЛОБОДУ ИЗРАЖАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Марија ВИЋИЋ. Катарина ТОМИЋ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ТРЕЋЕГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПАКЕТА ЕУ У СРПСКЕ ПРОПИСЕ О ЕНЕРГЕТИЦИ

Европско законодавство бр. 67

ИНСТИТУЦИЈЕ

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Повлачење држава из чланства у Европској унији – Случај: „Уједињено Краљевство Велике Британије“

ЗАКОНОДАВСТВО

Милена ТРГОВЧЕВИЋ ПРОКИЋ
Хармонизација прописа о лишењу пословне способности са европским правним стандардима

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Перо ПЕТРОВИЋ, Даут КАЛАЧ
Индустријска политика и економски развој ЕУ

Вaлeнтинa ИВAНИЋ
Пoлитикe прeдузeтништвa у Eвропској унији и зeмљaмa Jугоисточне Европе

Ђорђе ПАВЛОВИЋ
Заштита потрошача у Европској унији

Жаклина СПАЛЕВИЋ, КОСАНА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, Зоран ЈЕРОТИЈЕВИЋ
Примена електронског документа у пословној пракси

Слободан НЕШКОВИЋ, Ратомир АНТОНОВИЋ, Лазар ШОШКИЋ
Пословна дипломатија и конзуларно право у савременом европском и међународном окружењу

ФИНАНСИЈЕ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Иван ДУЈИЋ
Дирeктивa (EУ) 2015/849 o спрeчaвaњу употребе финансијског система за прање новца или финансирање тероризма

САОБРАЋАЈ

Драгољуб ТОДИЋ
Уговор о оснивању транспортне заједнице и Европско законодавство

Ирис БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ
Европско законодавство о мултимодалном транспорту

ЕКОЛОГИЈА

Драгана БАРЈАКТАРЕВИЋ
Уговор о оснивању енергетске заједнице и имплементација прописа ЕУ у области заштите животне средине

БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА ПОЛИТИКА

Хатиџа БЕРИША, Мила ЈЕГЕШ, Миленко ЏЕЛЕТОВИЋ
Стратегије „паметне одбране“ НАТО и „удруживања и дељења“ Европске уније

Милан РАНКОВИЋ
„Војни Шенген“ Европске уније – могућности и перспективе

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Ненад БИНГУЛАЦ
Прекогранична сарадња и европске интеграције

Александар ЈАЗИЋ
Закон о безбедносним регионима у Холандији

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ-ОБРАДОВИЋ, Сара ЗАРУБИЦА
Интернет и злоупотребе у сајбер простору

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Ана ЧОВИЋ, Александра ДАРИЈА ЧОВИЋ, Драган ЧОВИЋ
Улога интелектуалне својине у креирању стандарда система квалитета

ЉУДСКА ПРАВА

Снежана ПРЕЛЕВИЋ ПЛАВШИЋ
(Р)еволуција женских права – од лица alieni iuris до нордијског парадокса

Стефан ЈОЈИЋ
Евроинтеграције као механизам за реализацију права етничких заједница

СУДСКА ПРАКСА

Биљана ЛЕПОТИЋ
Пракса суда правде и Европског суда за људска права у области заштите људских права

Анђела ЂУКАНОВИЋ
Забрана враћања због неадекватне здравствене заштите у пракси Суда правде Европске уније

Миладин ПЕЈАК
Европски правни оквири за примену модел-закона UNCITRAL-а

ПРИЛОЗИ

Најновије публикације Европске уније доступне на интернету
Најновије публикације Савета Европе
Часописи Европске уније доступни на интернету