Др Невена Станковић

Научни сарадник

Невена Станковић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2009. године, где су основне области њеног академског интересовања институције Европске уније и Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ. Невена је лице задужено за односе са јавношћу у Институту, а била је асистенткиња координатора Амбасадорског форума. Невена је докторирала на Факултету за право, јавну управу и безбедност Мегатренд универзитета, одбранивши дисертацију на тему Усклaђивaњe спoљнe пoлитикe Рeпубликe Србиje и Зajeдничкe спoљнe и бeзбeднoснe пoлитикe Eврoпскe униje у кoнтeксту Лисaбoнскoг угoвoрa. Основне и мастер студије је завршила на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на Одељење за међународне односе. Тема њеног мастер рада је Европска инвестициона банка и Западни Балкан. Ауторка је више чланака објављених у научним часописима.

nevena@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0003-1800-6227
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=5i43TSoAAAAJ