Др Душко Димитријевић

Научни саветник

 

Душко Димитријевић је научни саветник и бивши директор Института за међународну политику и привреду (ИМПП) у Београду. Магистарске и докторске студије завршио је summa cum laude на Катедри за међународно право и међународне односе Правног факултета Универзитета у Београду. Пре почетка научноистраживачке каријере, био је професионално ангажован у правосуђу и банкарству где се практично обучавао и специјализирао у области међународног банкарског пословања и корпоративног управљања. Током научноистраживачке каријере посебну пажњу посветио је истраживањима различитих области међународног права и права међународних организација (посебно права УН и права ЕУ), те генерално анализи актуелних питања из области савремених међународних односа.  др Димитријевић је објавио преко двеста педесет научних радова у реномираним домаћим и страним часописима и научним студијама. Аутор је више научних монографија,  а био је и уредник веома запажених тематских зборника радова међународног и водећег националног значаја.  Држао је предавања на последипломским студијима Правног факултета у Београду и на Дипломатској академији Министарства спољних послова. У више наврата учествовао је у комисијама за оцену и одбрану магистарских теза и докторских дисертација на Правном факултету и Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Био је руководилац  два макро Пројеката финансирана од стране Министарства за науку Републике Србије и то, у периоду од 2006. до 2010. године: „Србија и савремени свет“  (евиденциони бр. 149002Д) и у периоду од 2011. до 2019. године: „Србија у савременим међународним односима“ (евиденциони бр. 179029).  др Димитријевић је био члан Одбора за акредитацију научноистраживачких организација Републике Србије (од 2014. до 2018. године) и члан Комисије за стицање научних звања (од 2019. до 2022. године). У оквиру развоја међународне научне сарадње ИМПП, успео је успоставиti многобројне везе са водећим научним установама и thihk tank организацијама из света. Запажено је његово учешће у заједничким пројектима са реномираним институтима Руске академије наука и Кинеске академије друштвених наука. др Димитријевић је члан Удружења правника Србије, Удружења УН и alumnus је IDLO. Активно учествује у раду Српског удружења за међународно право као националном огранку Светског удружења за међународно право (International Law Association). Главни је и одговорни уредник Српског годишњака за међународно право и научног часописа Европско законодавство. Такође, члан је и уређивачких одбора међународних научних часописа: Moscow Journal of International Law, American Yearbook of International Law и International Journal of European Studies.

dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0003-3375-7280
https://scholar.google.com/citations?user=_AfGMZsAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Dusko-Dimitrijevic