Европско законодавство

2022

Европско законодавство бр. 77-78

САДРЖАЈ

ОПШТА ПИТАЊА

Горан НИКОЛИЋ
Визија о Европској унији као геоекономском и геополитичком актеру

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Србија као геостратешки изазов Европске уније

ИНСТИТУЦИЈЕ

Слободан НЕШКОВИЋ

Институционално позиционирање ЕУ

ЗАКОНОДАВСТВО

Антониа ЈУТРОНИЋ
Право Европске уније као самодовољни правни режим – између мита и реалности

Филип МИРИЋ, Садмир КАРОВИЋ

Претпоставка невиности у праву Европске уније

Јелица ГОРДАНИЋ
Координисани приступ Eвропске уније за безбедно и слободно кретање тoком пандемије COVID-19

Aлeксaндaр JAЗИЋ
Урeдбa 2021/836 Eврoпскoг пaрлaмeнтa и Сaвeтa o мeхaнизму цивилнe зaштитe EУ

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Марија ВИЋИЋ СИМИЋ

Нови закон о тржишту капитала Србије и хармонизација са MiFID II

Марија МАЈСТОРОВИЋ

Обрнута хипотека – потенцијал за развој тржишта некретнина у Републици Србији

ФИНАНСИЈЕ

Владимир ЧОЛОВИЋ
Секундарни стечајни поступак у праву ЕУ и потреба његовог спровођења у међународном стечају

Марина ПРОТИЋ
Ревизија и надзор задружног пословања у домаћем и европском праву

САОБРАЋАЈ

Ирис БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ
Усклађивање правила о техничким условима за пловила на унутрашњим пловним путевима

Раде БОГОЈЕВИЋ
Култура безбедности у друмском саобраћају

ПОЉОПРИВРЕДА

Душан ДАБОВИЋ
Пољопривреда Републике Србије у светлу стратегије за заштиту биодиверзитета 2030

Вук РАИЧЕВИЋ, Нада ЖИВАНОВИЋ
Субвенције у пољопривреди Европске уније и државна помоћ

ЕКОЛОГИЈА

Љубомир ТИНТОР
Право на чист ваздух у праву Европске уније

СПОЉНИ ОДНОСИ

Maрија С. МИЛОШЕВИЋ
Парламентарна дипломатија као инструмент спољне политике Европске уније

Митко АРНАУДОВ
Усклађивање државне спољне политике са спољном политиком Европске уније – пример Северне Македоније

Никoлa СTAНКOВИЋ
Eврoпскa службa зa спoљну aкциjу

БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА ПОЛИТИКА

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Стратешки компас за безбедност и одбрану ЕУ

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ, Јоко ДРАГОЈЛОВИЋ
Изазови локалне и регионалне безбедности и њихове наднационалне импликације

Хатиџа БЕРИША
Место и улога Војске Србије у заједничкој безбедносној и одбрамбеној политици Европске уније

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Анастазија Тања ЂЕЛИЋ

Развојне иницијативе и модалитети прекограничне сарадње држава у Европској унији

Бирсена ДУЉЕВИЋ
CEFTA споразум и европске интеграције земаља Западног Балкана

НАУКА И ИСТРАЖИВАЊЕ

Свeтoмир ШКАРИЋ

Eврoпскo устaвнo прaвo – нoвa aкaдeмскa дисциплинa

ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА

Катарина РАДОЈКОВИЋ ИЛИЋ

Интеркултурност и образовна језичка политика Европске уније у Србији

ЉУДСКА ПРАВА

Љиљана М. МУДРИНИЋ

Етички аспекти комуникације, биоетике и приговора савести

СУДСКА ПРАКСА

Дијана САВИЋ БОЖИЋ
Трговина људима у пракси Европског суда за људска права