Европско законодавство

2022

Европско законодавство бр. 80

САДРЖАЈ

ПРЕДГОВОР

ОПШТА ПИТАЊА

Ратомир АНТОНОВИЋ
КОНЦЕПТ „Е-ДЕМОКРАТИЈЕ” КАО САВРЕМЕНИ ОБЛИК ВЛАДАВИНЕ ПРАВА

Никoлa СTAНКOВИЋ
ИMУНИTETИ ПOСЛAНИКA EВРOПСКOГ ПAРЛAMEНTA

Бирсена НУМАНОВИЋ ДУЉЕВИЋ
СПЕЦИФИЧНОСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ

ЗАКОНОДАВСТВО

Никола ПАУНОВИЋ
КРИВИЧНА ДЕЛА ПОВЕЗАНА СА ТЕРОРИСТИЧКИМ АКТИВНОСТИМА И ЗАШТИТА ЖРТАВА ОД ВИКТИМИЗАЦИЈЕ У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Весна ЋОРИЋ, Милица В. МАТИЈЕВИЋ, Ана КНЕЖЕВИЋ БОЈОВИЋ
ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
СВЕОБУХВАТНИ СПОРАЗУМ О ИНВЕСТИЦИЈАМА ИЗМЕЂУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И КИНЕ

Филип МИРИЋ, Јелена МЛАДЕНОВИЋ
ЕВРОПСКИ ПРАВНИ ОКВИР О ОГРАНИЧАВАЊУ РЕКЛАМИРАЊА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

ФИНАНСИЈЕ

Невенка ВОЈВОДИЋ МИЉКОВИЋ, Милица СТОЈКОВИЋ
БАНКОOСИГУРАЊЕ У КОМУНИТАРНОМ ПРАВУ

Петар МАТИЋ, Славко ВУКША
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПОРЕСКИХ СИСТЕМА

САОБРАЋАЈ

Ирис БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ
ОБУКА ПОМОРАЦА ПРЕМА ЗАКОНОДАВСТВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ПОЉОПРИВРЕДА

Душан ДАБОВИЋ

СТРАТЕГИЈA ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ „ОД ЊИВЕ ДО ТРПЕЗЕ”

БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

Јелена ШУЛЕИЋ, Хатиџа БЕРИША, Сандра БОЖИЋ
ВОЈНА НЕУТРАЛНОСТ СРБИЈЕ – ДИЛЕМА ЗА ЕВРОПСКУ УНИЈУ?

Слободан НЕШКОВИЋ
ГЕОПОЛИТИЧКИ И ГЕОБЕЗБЕДНОСНИ ЗНАЧАЈ ВОДЕ КАО ЕСЕНЦИЈАЛНОГ РЕСУРСА 21. ВЕКА

ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА

Љиљaнa MУДРИНИЋ

ЗНAЊE И OБРAЗOВAЊE – ПOКРETAЧ TEХНOЛOШКOГ, ДРУШTВEНOГ И EКOНOMСКOГ НAПРETКA

Јелена ТУЦАКОВИЋ
ЗНАЧАЈ И УЛОГА МЕДИЈА У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

СУДСКА ПРАКСА

Жаклина НОВИЧИЋ
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ДОКТРИНИ НЕМАЧКОГ УСТАВНОГ СУДА: ЧИЈА РЕЧ ЈЕ ПОСЛЕДЊА?

Никола ДРАГОЈЛОВИЋ
ПРИНЦИПИ НЕПОСРЕДНОГ ПРАВНОГ ДЕЈСТВА И СУПРЕМАТИЈЕ ПРАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ПРАКСИ СУДА ПРАВДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ПРИКАЗИ

Милена МИТРОВИЋ

DIGITAL FINANCE IN EUROPE: LAW, REGULATION, AND GOVERNANCE

Европско законодавство бр. 79

САДРЖАЈ

ОПШТА ПИТАЊА

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
ОБНAВЉАЊЕ ЕВРОПСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ВРАЋАЊЕ ДИПЛОМАТИЈЕ НА СВЕТСКУ СЦЕНУ

Миона РАЈИЋ
ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈСКОГ РАЗВОЈА ЕВРОПСКЕ КОДИФИКАЦИЈЕ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА

ИНСТИТУЦИЈЕ

Слободан НЕШКОВИЋ
ИНТЕРЕСНЕ ГРУПЕ И ЛОБИРАЊЕ У ИНСТИТУЦИЈАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Ивана МИЛИЋЕВИЋ
НОВА МЕТОДОЛОГИЈА ПРЕГОВОРА О ПРИСТУПАЊУ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА ЕУ – КЛАСТЕР 4 И КРЕДИБИЛНОСТ ДАЉЕГ УСЛОВЉАВАЊА

Митко АРНАУДОВ
ИЗВЕШТАЈИ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ (2020–2021) И ЕВРОПСКА ПЕРСПЕКТИВА СРБИЈЕ

ЗАКОНОДАВСТВО

Јелена ЋЕРАНИЋ ПЕРИШИЋ
ПРАВНИ ОКВИР ЗА ОДГОВОРНОСТ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА НА ИНТЕРНЕТУ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Ирис БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И ПРАВО ЕУ

Јелица ГОРДАНИЋ, Милена МИТРОВИЋ
ПРЕДЛОГ ДИРЕКТИВЕ О ДУЖНОЈ ПАЖЊИ ЗА ОДРЖИВО ПОСЛОВАЊЕ

Ратомир АНТОНОВИЋ, Андрија ПЕТКОВИЋ
КАЗНЕНА ПОЛИТИКА ДРЖАВА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ И ХАРМОНИЗАЦИЈА СА ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Славко ВУКША, Сергеј ВУКША
УТИЦАЈ СТРАНОГ КАПИТАЛА НА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРИБЛИЖАВАЊЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Ненад ВАСИЋ
ЕВРОПСКА ЗEЛEНA АГЕНДА

Сања ЈЕЛИСАВАЦ ТРОШИЋ
ДЕЛОВАЊЕ ЕУ НАКОН ПРИСТУПАЊА ЖЕНЕВСКОМ АКТУ ЛИСАБОНСКОГ СПОРАЗУМА О ИМЕНИМА ПОРЕКЛА И ГЕОГРАФСКИМ ОЗНАКАМА

САОБРАЋАЈ

Ирена АРСИЋ БОГДАНОВИЋ
ДА ЛИ СРБИЈА ИМА СПОРАЗУМ О ОТВОРЕНОМ НЕБУ?

БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

Бирсена НУМАНОВИЋ ДУЉЕВИЋ, Јанко ТОДОРОВ, Митар ЛУТОВАЦ
КОРПОРАТИВНИ БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ И УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Валентина ИВАНИЋ
УЛОГА ПАМЕТНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У ПОЛИТИЦИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИкА

Славен САВИЋ
ПРИМЕНА ФЛЕКСИГУРНОСТИ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

ЉУДСКА ПРАВА

Филип МИРИЋ
ПРИМЕНA ПОВЕЉЕ ЕУ О ОСНОВНИМ ПРАВИМА У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА

ПРИКАЗИ

Славен САВИЋ
PRECARIOUS WORK: THE CHALLENGE FOR LABOUR LAW IN EUROPE

Mиткo AРНAУДOВ, Mилицa ЋУРЧИЋ
УСПOН И ПРOПAДAЊE ДРЖAВE

Европско законодавство бр. 77-78

САДРЖАЈ

ОПШТА ПИТАЊА

Горан НИКОЛИЋ
Визија о Европској унији као геоекономском и геополитичком актеру

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Србија као геостратешки изазов Европске уније

ИНСТИТУЦИЈЕ

Слободан НЕШКОВИЋ

Институционално позиционирање ЕУ

ЗАКОНОДАВСТВО

Антониа ЈУТРОНИЋ
Право Европске уније као самодовољни правни режим – између мита и реалности

Филип МИРИЋ, Садмир КАРОВИЋ

Претпоставка невиности у праву Европске уније

Јелица ГОРДАНИЋ
Координисани приступ Eвропске уније за безбедно и слободно кретање тoком пандемије COVID-19

Aлeксaндaр JAЗИЋ
Урeдбa 2021/836 Eврoпскoг пaрлaмeнтa и Сaвeтa o мeхaнизму цивилнe зaштитe EУ

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Марија ВИЋИЋ СИМИЋ

Нови закон о тржишту капитала Србије и хармонизација са MiFID II

Марија МАЈСТОРОВИЋ

Обрнута хипотека – потенцијал за развој тржишта некретнина у Републици Србији

ФИНАНСИЈЕ

Владимир ЧОЛОВИЋ
Секундарни стечајни поступак у праву ЕУ и потреба његовог спровођења у међународном стечају

Марина ПРОТИЋ
Ревизија и надзор задружног пословања у домаћем и европском праву

САОБРАЋАЈ

Ирис БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ
Усклађивање правила о техничким условима за пловила на унутрашњим пловним путевима

Раде БОГОЈЕВИЋ
Култура безбедности у друмском саобраћају

ПОЉОПРИВРЕДА

Душан ДАБОВИЋ
Пољопривреда Републике Србије у светлу стратегије за заштиту биодиверзитета 2030

Вук РАИЧЕВИЋ, Нада ЖИВАНОВИЋ
Субвенције у пољопривреди Европске уније и државна помоћ

ЕКОЛОГИЈА

Љубомир ТИНТОР
Право на чист ваздух у праву Европске уније

СПОЉНИ ОДНОСИ

Maрија С. МИЛОШЕВИЋ
Парламентарна дипломатија као инструмент спољне политике Европске уније

Митко АРНАУДОВ
Усклађивање државне спољне политике са спољном политиком Европске уније – пример Северне Македоније

Никoлa СTAНКOВИЋ
Eврoпскa службa зa спoљну aкциjу

БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА ПОЛИТИКА

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Стратешки компас за безбедност и одбрану ЕУ

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ, Јоко ДРАГОЈЛОВИЋ
Изазови локалне и регионалне безбедности и њихове наднационалне импликације

Хатиџа БЕРИША
Место и улога Војске Србије у заједничкој безбедносној и одбрамбеној политици Европске уније

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Анастазија Тања ЂЕЛИЋ

Развојне иницијативе и модалитети прекограничне сарадње држава у Европској унији

Бирсена ДУЉЕВИЋ
CEFTA споразум и европске интеграције земаља Западног Балкана

НАУКА И ИСТРАЖИВАЊЕ

Свeтoмир ШКАРИЋ

Eврoпскo устaвнo прaвo – нoвa aкaдeмскa дисциплинa

ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА

Катарина РАДОЈКОВИЋ ИЛИЋ

Интеркултурност и образовна језичка политика Европске уније у Србији

ЉУДСКА ПРАВА

Љиљана М. МУДРИНИЋ

Етички аспекти комуникације, биоетике и приговора савести

СУДСКА ПРАКСА

Дијана САВИЋ БОЖИЋ
Трговина људима у пракси Европског суда за људска права