Европско законодавство

2018

Европско законодавство бр. 66

ОПШТА ПИТАЊА

Марија МИЛОШЕВИЋ
Демократски дефицит у Европској унији

Љиљана МУДРИНИЋ
Одговорност у политици и комунитарном праву

Марија ВЛАЈКОВИЋ
Развој начела заштите националног идентитета у правном поретку Европске уније

ЗАКОНОДАВСТВО

Синиша ДОМАЗЕТ, Здравко СКАКАВАЦ
„Право на заборав“ и општа уредба Европске уније 2016/679 о заштити података о личности

Никола ПАУНОВИЋ
Директива Европске уније 2016/680 o зaштити података о личности

ФИНАНСИЈЕ

Ана БУДАК
Традиционални извори финансирања Европске уније

Перо ПЕТРОВИЋ, Кристијан РИСТИЋ
Јединствени механизам санације банака (Банкарска унија)

Марија ВИЋИЋ
Директива ЕУ о уговорима о финансијском обезбеђењу

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Предлог уредбе европског парламента и Савета o успoстављању oквирa зa прoверу страних директних инвестиција у Европској унији

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Мирјана КНЕЖЕВИЋ, Јована САВИЋ
Контрола државне помоћи у Европској унији – обавезe Рeпублике Србије

Татјана ЈОВАНИЋ, Никола КОМШИЋ
Начело конкуренције у поступцима јавних набавки услуга од општег економског интереса

Милица СТОЈКОВИЋ, Виолета ЈЕРЕМИЈЕВ
Трговинска маржа у Републици Србији

Добрица ВЕСИЋ, Драган ЖИВКОВИЋ
Пословник о раду скупштине акционарског друштва у домаћем и европском правном оквиру

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

Зоран МИЛОСАВЉЕВИЋ
Економске детерминанте миграција у Европску унију

БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА ПОЛИТИКА

Миленко ЏЕЛЕТОВИЋ, Хатиџа БЕРИША
Ограничења заједничке безбедносне и одбрамбене политике Европске уније

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Ненад БИНГУЛАЦ
Улога прекограничне сарадње и европски комитет региона

СОЦИЈАЛНА И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА

Јелица ГОРДАНИЋ
Мултикултурализам у Европи – застој или суноврат?

СУДСКА ПРАКСА

Миладин ПЕЈАК
Међународна трговинска арбитража и актуелно стање легислативе у Републици Србији

ПРИЛОЗИ

– Најновије публикације Европске уније доступне на интернету
– Најновије публикације Савета Европе
– Часописи Европске уније доступни на Интернету
– Адресе институција Европске уније
– Европа на интернету
– Центар за европску документацију Института за међународну политику и привреду

Европско законодавство бр. 65

ЗАКОНОДАВСТВО

Војислав ЈОВИЋ, Дрaгaн МAНOJЛOВИЋ, Драгана ЛАЗИЋ
Законодавство европских и других земаља о статусу личне карте

ФИНАНСИЈЕ

Снежана СОФИЈАНИЋ, Сандра МИЈАИЛОВИЋ
Регулаторне активности Европске уније у области финансијских услуга

Марко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Регулаторни домашај пакта о стабилности и расту у европском монетарном праву

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Саопштење Комисије о прихватању директних страних инвестиција уз заштиту виталних интереса

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

Милан М. РАНКОВИЋ
Правни оквир колективне безбедности и одбране ЕУ – претње и могућности

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Слободан НЕШКОВИЋ, Ратомир АНТОНОВИЋ, Анастазија ЂЕЛИЋ
Борба против корупције у контексту препорука Европске уније

Далибор КЕКИЋ, Дане СУБОШИЋ, Обрад СТЕВАНОВИЋ
Спортске активности у европским полицијама

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Озрен УЗЕЛАЦ
Безбедност мреже и информатички системи у праву Европске уније

Жаклина СПАЛЕВИЋ, Косана ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, Душан ЈЕРОТИЈЕВИЋ
Хармонизација домаћег законодавства о електронском временском жигу са правом ЕУ

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Надежда ЉУБОЈЕВ, Маријана ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ
Право интерпретатора као сродно право

ЉУДСКА ПРАВА

Марко СТАНКОВИЋ
Право на образовање

Иван ЈОКСИЋ, Александар РАДОВАНОВ, Весна РАЈАКОВИЋ
Право на имовину као људско право

Александра РЕГОДИЋ
Еутаназија у оквиру европске конвенције о људским правима

ПРИЛОЗИ

– Најновије публикације Европске уније доступне на интернету
– Најновије публикације Савета Европе
– Часописи Европске уније доступни на Интернету
– Адресе институција Европске уније
– Европа на интернету
– Центар за европску документацију Института за међународну политику и привреду

Европско законодавство бр. 64

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПИТАЊА

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Преутемељење Европске уније

ЗАКОНОДАВСТВО

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Условни отпуст у европском кривичном праву

Владимир МИЛЕТИЋ
Малолетничко кривично законодавство у швајцарској конфедерацији

ФИНАНСИЈЕ

Владимир ЧОЛОВИЋ
Статус дистрибутера осигурања у праву Европске уније

Славко ВУКША, Бруно ЂУРАН, Срећко БАЧЕВАЦ
Финансијко реструктурирање или санација привредних друштава

ЕКОЛОГИЈА

Драгољуб ТОДИЋ, Јелена ТОДИЋ
Међународна трговина, животна средина и европске интеграције Републике Србије

САОБРАЋАЈ

Ирис БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ
Европски систем за сигурност пловидбe

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Дијана САВИЋ БОЖИЋ
Прекогранична сарадња као део развојне политике Европске уније

Дарко ГОЛИЋ, Јоко ДРАГОЈЛОВИЋ
Прекогранична сарадња децентрализованих јединица – европски стандарди и искуства

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Европски правни оквири за сузбијање међународног тероризма

БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА ПОЛИТИКА

Владо РАДИЋ, Никола РАДИЋ
Страна улагања у одбрамбену индустрију Србије – политичке и безбедносне имликације у контексту европских интеграција

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Маја ЋИРИЋ, Јелена МАТИЈАШЕВИЋ-ОБРАДОВИЋ
Заштита рањивих друштвених група и стање социјалног предузетништва у Србији у односу на Европску унију

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА

Катарина РАДОЈКОВИЋ ИЛИЋ
Постулати eвропске образовне језичке политике и настава страних језика

ЉУДСКА ПРАВА

Жарко РАДИЋ
Употреба родно осетљивог језика у унутрашњем праву и европски стандарди

СУДСКА ПРАКСА

Анђела ЂУКАНОВИЋ
Питање сурогат материнства у пракси Суда правде Европске уније

ПРИЛОЗИ

– Најновије публикације Европске уније доступне на интернету
– Најновије публикације Савета Европе
– Часописи Европске уније доступни на Интернету
– Адресе институција Европске уније
– Европа на интернету
– Центар за европску документацију Института за међународну политику и привреду

Европско законодавство бр. 63

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПИТАЊА

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Европска одредница српске спољне политике

Ненад СТЕФАНОВИЋ, Марко СТАНКОВИЋ
Приступање Републике Србије Европској унији и независност правосуђа

ЗАКОНОДАВСТВО

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Условна осуда у европском кривичном праву

Раде БОГОЈЕВИЋ
Упоредни правни преглед кривичних дела ‒ примање и давање мита у обављању привредне делатности

Владимир МИЛЕТИЋ
Упоредни правни преглед кривичног дела ‒ несавесно пружање лекарске помоћи у законодавствима држава бивше Југославије

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Јован РУДЕЖ, Небојша ПАВЛОВИЋ, Добрица ВЕСИЋ
Елементи хармонизације права привредних друштава Србије са правом ЕУ

Жељана ВРУЋИНИЋ
Слободне зоне као инструмент привлачења страног капитала земаља у транзицији ‒ пример Босне и Херцеговине

Љубиша СТЕФАНОСКИ, Милица ШУТОВА
Значај и функције жига у пословном и потрошачком сектору

Мирослав МИЛОСАВЉЕВИЋ, Јелена МИЛОСАВЉЕВИЋ
Европско удружење за слободну трговину

Владета ПЕТРОВИЋ, Биљана СТОЈАНОВИЋ-ВИШИЋ, Сања ЈЕЛИСАВАЦ ТРОШИЋ
Реформа поштанског тржишта у Европској унији и утицај на регулацију тржишта поштанских услуга у Републици Србији

ФИНАНСИЈЕ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Европски фонд за стратешка инвестирања

Цариша БЕШИЋ, Снежана БЕШИЋ
Надзорни механизам банака у ЕУ

Перо ПЕТРОВИЋ, Марина ПРОТИЋ
Ликвидација привредних друштава

Жаклина СПАЛЕВИЋ , Косана ВИЋЕНТИЈЕВИЋ 
Изазови форензичког рачуноводства у caјбер окружењу

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

Хатиџа БЕРИША, Миленко ЏЕЛЕТОВИЋ, Мила ЈЕГЕШ
Прагматичност ЕУ или редефинисање моћи са НАТО партнером

Вojислaв JOВИЋ , Дрaгaн MAНOJЛOВИЋ, Здрaвкo ПEТРOВИЋ
Фoрмaлни прeдуслoви прaвнe и бeзбeднoснe сaрaдњe измeђу Рeпубликe Србиje и других држaвa Зaпaднoг Бaлкaнa

Јелена ПЕЈИЋ
Јачање улоге европског парламента у области заједничке спољне и безбедносне политике кроз поступке пред судом правде ЕУ

Предраг МИРКОВИЋ, Јелена СТОЈШИЋ ДАБЕТИЋ
Нерегуларне миграције као облик угрожавања система националне безбедности

ЉУДСКА ПРАВА

Јасмина ВУКОТИЋ
Општа уредба (ЕУ) 2016/679 о заштити података о личности

СУДСКА ПРАКСА

Биљана ЛЕПОТИЋ
Став суда правде ЕУ о односу система заштите људских права у ЕУ и другим међународним организацијама