Европско законодавство

2017

Европско законодавство бр. 61-62

ОПШТА ПИТАЊА

Јелица ГОРДАНИЋ
Посматрачки статус Европске уније у Генералној Скупштини Уједињених нација

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Однос према федералној идеји о Унији европских држава

ИНСТИТУЦИЈЕ

Бојан МИЛИСАВЉЕВИЋ
“BREXIT” – повлачење Велике Британије из Европске уније

Дарко ГОЛИЋ
Уставни оквир односа државе и цркава и верских заједница

ЗАКОНОДАВСТВО

Жарко РАДИЋ
Минимална правила о праву на правну помоћ за осумњичена, оптужена и тражена лица у праву Европске уније

Филип МИРИЋ, Бојана ГОЛУБОВИЋ
Истанбулска конвенција као механизам за сузбијање насиља над женама и насиља у породици

Александра ПОПОВИЋ
Равноправност полова у радном праву Европске уније и Републике Србије

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Нова порнографска кривична дела у праву Републике Србије и европски стандарди

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ ОБРАДОВИЋ, Јоко ДРАГОЈЛОВИЋ
Злоупотребе рачунарских мрежа у циљу ширења интернет педофилије и пласирања порнографских садржаја

Милена ТРГОВЧЕВИЋ ПРОКИЋ
Нове тенденције у ванпарничном поступку

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Татјана ЈОВАНИЋ
Нормативни оквир планирања економских политика Европске уније и утицај на Србију

Бојан ЈОВАНОВИЋ, Спасенија ОЖЕГОВИЋ, Драгана ШАРАЦ
Развој тржишта поштанских услуга у функцији развоја глобалног процеса либерализације

Самир МАНИЋ
Објективна одговорност за штету од производа с недостатком

Ђорђе ПАВЛОВИЋ
Цена из уговора у међународној продаји

ФИНАНСИЈЕ

Милица СТОЈКОВИЋ, Виолета ЈЕРЕМИЈЕВ
Значај спровођења Базелских стандарда у банкарском сектору Републике Србије

Јелена СТОЈИЉКОВИЋ
Слободно кретање капитала у Европској унији

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Уредба о прелазним аранжманима за билатералне инвестиционе споразуме између држава чланица ЕУ и трећих држава

Дијана САВИЋ БОЖИЋ
Стечајни поступак у Републици Србији у контексту начела европске конвенције о стечају

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Драгољуб ТОДИЋ
Начела међународног права животне средине и ЕУ интеграције Републике Србије

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

Невена СТАНКОВИЋ
Место поглавља 31 у преговорима о приступању Републике Србије Европској унији

Милан КЛИСАРИЋ, Здравко СКАКАВАЦ
Савремени стратешки развој јавне безбедности у Републици Србији

Далибор КЕКИЋ, Дане СУБОШИЋ, Милош МИЛЕНКОВИЋ
Регулисање сектора приватне безбедности у Европској унији

Јелена ЛОПИЧИЋ ЈАНЧИЋ
Савремена мигрантска криза и Европа

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Маријана ДУКИЋ – МИЈАТОВИЋ, Жељко ВОЈИНОВИЋ, Александра ЛУКИЋ
Социјално осигурање грађана у Европској унији и у Србији

Иван ЈОКСИЋ, Милорад МАТИЋ, Горан МИЛОЈЕВИЋ
Васпитне препоруке у Републици Српској

ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКА

Лидија БЕКО, Вера ОШМЈАНСКИ
Промовисање преносивих вештина у образовној политици ЕУ

ЉУДСКА ПРАВА

Маја СУБОТИН, Драган ПАШИЋ
Права детета на заштиту од насиља у Европској унији ‒ стање у Републици Србији

СУДСКА ПРАКСА

Андријана БАКРАЧЕВИЋ
Прихватљивост индивидуалних представки пред Европским судом за људска права ‒ актуелни проблеми и нове тенденције

Наташа НИКОЛИЋ, Небојша ЈЕРИНИЋ
Судија за извршење кривичних санкција у законодавству Републике Србије и пракси Европског суда за људска права

Ана КНЕЖЕВИЋ БОЈОВИЋ, Оливера ПУРИЋ
Европска начела правосудне обуке: постављање стандарда стручности

Европско законодавство бр. 60

ЗАКОНОДАВСТВО

ДРАГАН ЈОВАШЕВИЋ
Нова сексуална кривична дела и стандарди садржани у Истанбулској конвенцији

МАРИЈАНА МЛАДЕНОВ, НЕНАД АВРАМОВИЋ
Право на безбедан абортус у правним системима држава чланица Европске уније

МИРЗА ТОТИЋ, АЛЕКСАНДАР Р. ИВАНОВИЋ
Положај начела ne bis in idem у кривичном праву Европске уније

ЗДРАВКО СКАКАВАЦ, ТАТЈАНА СКАКАВАЦ
Кривична дела против привреде – нова и измењена законска решења

МИРЈАНА ПАВЛОВИЋ
Имовинске кривичноправне мере у европском законодавству

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ЈУГОСЛАВА ВОЈНОВИЋ
Јавно-приватно партнерство и концесије у процесу придруживања Европској унији

ЦАРИША БЕШИЋ, СНЕЖАНА БЕШИЋ
Страна улагања и јавно-приватно партнерство

ГОРАН НИКОЛИЋ, ПРЕДРАГ ПЕТРОВИЋ
Економске основе надолазећег мултилатерализма: тренд релативног опадања ЕУ у односу на САД и Кину

КРИСТИЈАН РИСТИЋ, AЊА ГЛИГИЋ
Трговински промет платним и информационим услугама у Европској унији

ФИНАНСИЈЕ

ДУШКО ДИМИТРИЈЕВИЋ
Нови Водич ЕУ о државној помоћи за спашавање и реструктурирање предузећа у тешкоћама

СЛАВКО ВУКША, МИРЈАНА БАРЈАКТАРОВИЋ
Елементи контроле банака и заштита клијената на банкарском тржишту

ПЕРО ПЕТРОВИЋ, МАРИНА ПРОТИЋ
Потраживања у страној валути и стопа затезне камате

ДОБРИЦА ВЕСИЋ
Елементи послова финансијског лизинга

ЖАКЛИНА СПАЛЕВИЋ, КОСАНА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ
Правни аспекти дигиталне форензике у рачуноводству и ревизији

ПОЉОПРИВРЕДА

КАТАРИНА ЂУРИЋ, РАДИВОЈ ПРОДАНОВИЋ, MИРАЛЕМ ЈАХИЋ
Компарација пољопривредног саветодавног система Републике Србије и Европске уније

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

ДАРКО М. МАРКОВИЋ
Безбедносни аспекти Дунавске стратегије Европске уније

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

ЉИЉАНА МУДРИНИЋ
Могућности регионализације у Босни и Херцеговини

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

МИЛАН КЛИСАРИЋ 
Савремени етички проблеми полицијског менаџмента

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА

НАДЕЖДА ЉУБОЈЕВ, МАРИЈАНА ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, ОЗРЕН УЗЕЛАЦ
Регистровани и нерегистровани дизајн – компаративни преглед

ЛИДИЈА БЕКО, ВЕРА ОШМЈАНСКИ
Интегрисана настава (clil) на високошколским институцијама

Европско законодавство бр. 59

ИНСТИТУЦИЈЕ

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Недоречености у институционалном систему Европске уније

ЗАКОНОДАВСТВО

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Превенција насиља у породици, европски стандарди и право Републике Србије

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ ОБРАДОВИЋ, Јелена ЛУКАВАЦ
Поступање са притвореницима према одредбама Законика о кривичном поступку, са освртом на европска правила о поступању са лицима лишеним слободе

Марин ЦЕТИНИЋ
Директива 2008/115/ЕЗ о заједничким стандардима и процедурама за удаљење држављана трећих држава који нелегално бораве на територији ЕУ

Озрен УЗЕЛАЦ
Унапређење правног оквира ЕУ о приватности и заштити личних података у електронским комуникацијама

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Жаклина СПАЛЕВИЋ, Миодраг МИЋОВИЋ 
Међународни и европски видови електронског трговања

Добрица ВЕСИЋ, Миленко ЏЕЛЕТОВИЋ
Уговор о копненом осигурању и право Европске уније

ФИНАНСИЈЕ

Перо ПЕТРОВИЋ, Драган ЖИВКОВИЋ 
Елементи фискалног третмана инвестиционих фондова

Владимир ЧОЛОВИЋ, Синиша АЛЕКСИЋ
Координација у стечајним поступцима против чланова групе трговачких друштава према Уредби 848/2015 Европске уније

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Уредба Европског парламента и Савета 514/2014 о фонду за азил, миграције и интеграцију и о инструменту пружања финансијске помоћи полицијској сарадњи

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Љиљана МУДРИНИЋ
Регионална политика у Европској унији

ЗДРАВСТВЕНА ПОЛИТИКА

Катица ТОМИЋ
Директиве о сигурности људске крви у Европској унији

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Филип МИРИЋ
Резолуција Савета Европе о малолетничкој делинквенцији и социјалним променама ‒ корак ка безбеднијем друштву

Милан КЛИСАРИЋ, Татјана СКАКАВАЦ
Актуелни трендови малолетничког криминалитета у Републици Србији

Весна РАЈАКОВИЋ, Никола ИЛИЋ
Диверзионе мере према малолетницима у упоредном праву

ЉУДСКА ПРАВА

Иван ЈОКСИЋ, Видоје МИТРИЋ, Митар ЛУТОВАЦ 
Примењивост европског система људских права у праву Републике Србије и Републике Српске

Ненад ГРШИЋ
Локални омбудсман: европска искуства и перспектива у Србији