Европско законодавство

2016

Европско законодавство бр. 58

Општа питања

Mилица КРИВОКАПИЋ, Митко АРНАУДОВ
АНАЛИЗА ИЗВЕШТАЈА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА СРБИЈУ ОД 2011. ДО 2015. ГОДИНЕ

Законодавство

Драган ЧОВИЋ, Ана ЧОВИЋ
МОБИНГ – ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Жаклина СПАЛЕВИЋ, Милан ПАЛЕВИЋ, Владимир ПЕТРОВИЋ
ПРАВО АЗИЛА И ЕВРОПСКИ СИСТЕМ ПРАВА НА АЗИЛ

Ђорђе ПАВЛОВИЋ
ЗНАЧАЈ ПРИНЦИПА И НАЧЕЛА У ЗАДРУГАРСТВУ

Економија, kонкуренција, предузетништво

Слободан НЕШКОВИЋ
СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДЕ РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ПРАВНИ ОКВИР ПРЕКОГРАНИЧНЕ ЕКОНОМСКЕ САРАДЊЕ У ЕВРОПИ

Маја ЋИРИЋ, Јована ГАРДАШЕВИЋ
АНАЛИЗА СТАВОВА СТУДЕНАТА О СТЕПЕНУ ЗАШТИТЕ ПРАВА ПОТРОШАЧА У СРБИЈИ У ОДНОСУ НА ЕВРОПСКУ УНИЈУ

Екологија

Драгољуб ТОДИЋ
ПАРИСКИ СПОРАЗУМ О КЛИМИ У СИСТЕМУ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Хатиџа БЕРИША, Миле РАКИЋ
УТИЦАЈ ДЕМОГРАФСКИХ И КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ДРЖАВУ И МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ

Александар ЈАЗИЋ
ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

Спољна и безбедносна политика

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Добрица ВЕСИЋ
КОНТРОЛА СПОЉНИХ ГРАНИЦА И ПРИСТУПАЊЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Јелена СТОЈИЉКОВИЋ
ЦИЉНЕ САНКЦИЈЕ У МЕЂУНАРОДНОМ И КОМУНИТАРНОМ ПРАВУ – СЛУЧАЈ „КАДИ“

Социјална политика

Милан КЛИСАРИЋ, Здравко СКАКАВАЦ
ОБУКА И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ПОЛИЦИЈСКИХ МЕНАЏЕРА

Људска права

Иван КОСТАДИНОВИЋ
ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА РОМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЕВРОПСКОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Прилози

Најновије публикације Европске уније доступне на Интернету 
Најновије публикације Савета Европе 
Часописи Европске уније доступни на Интернету 
Адресе институција Европске уније 
Европа на интернету 
Центар за европску документацију Института за међународну политику и привреду

Европско законодавство бр. 56 - 57

Општа питања

др Ненад А. ВАСИЋ, др Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
ЛОБИРАЊЕ У ПРЕГОВОРИМА О ПРИСТУПАЊУ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Институције

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
ПОСЕБАН СТАТУС ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ УНУТАР ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Бојан МИЛИСАВЉЕВИЋ, Марко СТАНКОВИЋ
КОМИТЕТ РЕГИОНА– ДЕМОКРАТСКА СНАГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Томо ОДАЛОВИЋ, Небојша ЈЕРИНИЋ
ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТСКОГ ДЕФИЦИТА У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Законодавство

Драган ЈОВАШЕВИЋ
УСЛОВНА ОСУДА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ ОБРАДОВИЋ
ПРИТВОР У КРИВИЧНОПРОЦЕСНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ И ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Жарко РАДИЋ
УСКЛАЂИВАЊЕ ПРОЦЕСНИХ ПРАВА МАЛОЛЕТНИХ УЧИНИЛАЦА КРИВИЧНИХ ДЕЛА СА СТАНДАРДИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Милена ТРГОВЧЕВИЋ ПРОКИЋ
ОБЕЛЕЖЈА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ПОСТУПКА

Економија, kонкуренција, предузетништво

Перо ПЕТРОВИЋ, Марина ПРОТИЋ
ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА

Маријана ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, Емир СУЏУКА
УСКЛАЂЕНОСТ ПРАВА ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Оља ЈОВИЧИЋ, Спасенија ОЖЕГОВИЋ, Драгана ШАРАЦ
ЕВРОПСКИ ОКВИР СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТРЖИШТА ПОШТАНСКИХ УСЛУГА

Финансије

Миленко ЏЕЛЕТОВИЋ
УЛОГА ЕВРОПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНКЕ У НАДЗОРУ НАД ФИНАНСИЈСКИМ СИСТЕМОМ

Владимир ЈОВАНОВИЋ, Вук РАИЧЕВИЋ
РЕФОРМА ПОРЕСКОГ ЗАКОНОДАВСТВА У ПРОЦЕСУ ПРИБЛИЖАВАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Владимир ЧОЛОВИЋ
ЛИКВИДАЦИЈА (СТЕЧАЈ) ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА ПО ОДРЕДБАМА УРЕДБЕ „СОЛВЕНТНОСТ II“

Добрица ВЕСИЋ
ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ПРИ СТИЦAЊУ АКЦИЈА У СОПСТВЕНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Игор ПРОКОПОВИЋ, Маја СУБОТИН
ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Јелена ШУПУТ
УСАГЛАШЕНОСТ ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЕВРА И ДРУГИХ ВАЛУТА ОД КРИВОТВОРЕЊА

Спољна и безбедносна политика

Бојан ЈАНКОВИЋ, Владимир ЦВЕТКОВИЋ
МЕСТО И УЛОГА ФРОНТЕКС-А У СПРОВОЂЕЊУ НОВЕ ПОЛИТИКЕ ГРАНИЧНЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Драган ЂУКАНОВИЋ, Митко АРНАУДОВ
ЕВРОПСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ У ПРОЦЕСИМА РЕШАВАЊЕ САВРЕМЕНЕ МАКЕДОНСКЕ ПОЛИТИЧКЕ КРИЗЕ

Социјална политика

Милан КЛИСАРИЋ, Здравко СКАКАВАЦ
ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СУЗБИЈАЊУ НАРКО КРИМИНАЛИТЕТА

Далибор КЕКИЋ, Дане СУБОШИЋ, Обрад СТЕВАНОВИЋ
ИНКЛУЗИЈА МИГРАНАТА КРОЗ СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Екологија

Драгољуб ТОДИЋ, Иван ДУЈИЋ
ГЕОЛОШКО СКЛАДИШТЕЊЕ УГЉЕН-ДИОКСИДА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У ПРОПИСИМА ЕУ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Жељко БЈЕЛАЈАЦ, Јоко ДРАГОЈЛОВИЋ
УСКЛАЂИВАЊА КРИВИЧНОПРАВНОГ ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Наука, технологија, култура

Тања КАУРИН, Драган АНУЦОЈИЋ
ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО/ДРУШТВО ЗНАЊА ‒ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР И РЕГУЛАТИВА

Слободан ЈОВАНОВИЋ
ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ДИГИТАЛНОГ ТРЖИШТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ

Људска права

Жељко СПАЛЕВИЋ, Жаклина СПАЛЕВИЋ 
ПРАВНИ АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ ЛИЧНОСТИ

Лука ГЛУШАЦ
ЕВРОПСКА УНИЈА ПРЕД САВЕТОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Љубо ПЕЈАНОВИЋ
СЦЕНАРИЈСКИ МЕТОДИ ЗА УГРОЖАВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА

Европско законодавство бр. 55

Институције

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
ИЗГРАДЊА ЕВРОПСКОГ СУВЕРЕНИТЕТА

Законодавство

Жарко РАДИЋ
УСАГЛАШАВАЊЕ ПРОЦЕСНИХ ПРАВА ОСУМЊИЧЕНИХ И ОПТУЖЕНИХ ЛИЦА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ СА ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА

Жељко БЈЕЛАЈАЦ, Ненад БИНГУЛАЦ
ТЕНДЕНЦИЈЕ У СИСТЕМУ ИЗВРШЕЊА САНКЦИЈА У ЕВРОПСКОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Драган ЈОВАШЕВИЋ
ЗАШТИТА ПОЛНЕ СЛОБОДЕ МАЛОЛЕТНИКА – ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И ПРАВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сања МАКСИМОВИЋ
МЕЂУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА И ХАРМОНИЗАЦИЈА ДОМАЋЕГ ПРАВА СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Слободан ЈОВАНОВИЋ
СПЕЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ У КОЈИМА ПОВЕЋАЊЕ ОСИГУРАНОГ РИЗИКА НЕ ОСЛОБАЂА ОСИГУРАВАЧА ОД ОБАВЕЗЕ

др Милена Трговчевић ПРОКИЋ
ИЗВРШНА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА ИСПРАВА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Економија

Драгољуб ТОДИЋ, Владимир ГРБИЋ
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

др Ана ЈОВИЋ-ЛАЗИЋ, др Сања ЈЕЛИСАВАЦ ТРОШИЋ
СПОЉНА ЕНЕРГЕТСКА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Маријана ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ – КОМПАРАТИВНИ ПРЕГЛЕД

Јелена ЈОВАНОВИЋ
РЕГУЛАТИВА ЗАШТИТЕ ОД ОБМАЊУЈУЋЕГ ОГЛАШАВАЊА

Финансије

АНА ДИВАЦ-ШАРИЋ
ЕКСТЕРНИ ПРОГРАМИ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сандра СТОЈАДИНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ
УСПОСТАВЉАЊЕ ИНСТРУМЕНТА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ (ИПА II) У ЕУ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
ПРЕПОРУКА КОМИСИЈЕ О НОВОМ ПРИСТУПУ СТЕЧАЈУ И НЕСОЛВЕНТНОСТИ (2014/135/EU)

Јасмина ВУКОТИЋ
ДИРЕКТИВА (ЕУ) 2016/97 О ДИСТРИБУЦИЈИ ОСИГУРАЊА

Перо ПЕТРОВИЋ
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ТРАНС-ЕВРОПСКОГ ПЛАТНОГ СИСТЕМА

Добрица ВЕСИЋ
АСПЕКТИ ПРАВНЕ РЕГУЛАТИВЕ ТРЖИШТА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Горан НИКОЛИЋ
РЕЗУЛТАТИ СРПСКЕ ФИСКАЛНЕ КОНСОЛИДАЦИЈЕ – ОСВРТ НА ИСПУЊЕНОСТ ПРАВИЛА ФИСКАЛНОГ ПАКТА ЕУ

Безбедносна политика

Хатиџа БЕРИША, Миле РАКИЋ
ЗАЈЕДНИЧКА БЕЗБЕДНОСНА ОДБРАМБЕНА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗМЕЂУ МЕКЕ И ТВРДЕ МОЋИ

Маријана МЛАДЕНОВ, Ненад АВРАМОВИЋ
ПРИНЦИП ВОЈНЕ ПОТРЕБЕ У ПРАВНОМ СИСТЕМУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Љубо ПЕЈАНОВИЋ, Миле РАКИЋ
НОВИ ПРОБЛЕМИ И ИЗАЗОВИ ЗА ОБАВЕШТАЈНУ ДЕЛАТНОСТ

Социјална политика

Милан КЛИСАРИЋ, Здравко СКАКАВАЦ
АКТУЕЛНИ ТРЕНДОВИ СТАЊА КРИМИНАЛИТЕТА ПУНОЛЕТНИХ ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Наука, технологија, култура

Александра МИРИЋ, Филип МИРИЋ
АКТИВНОСТ САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НАСЛЕЂА ОД УМЕТНИЧКОГ, ИСТОРИЈСКОГ И ДРУШТВЕНОГ ЗНАЧАЈА

Медијска политика

Маја ЗАРИЋ
АУДИОВИЗУЕЛНА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ДИРЕКТИВУ О АУДИОВИЗУЕЛНИМ МЕДИЈСКИМ УСЛУГАМА

Судска пракса

Санда ЋОРАЦ
ПРАВО НА ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ ХЕТЕРОСЕКСУАЛНИХ ПАРТНЕРА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА