Европско законодавство

2015

Европско законодавство бр. 54

Институције

Дарко ГОЛИЋ
КОМПАРАТИВНИ ПРЕГЛЕД ИЗБОРА ЛОКАЛНИХ ПРЕДСТАВНИЧКИХ ОРГАНА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА

Законодавство

Драган ЈОВАШЕВИЋ
УСЛОВНИ ОТПУСТ У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

Весна БИЛБИЈА
ГРАЂАНСКОПРАВНA КОНВЕНЦИЈА О КОРУПЦИЈИ И ЗАКОН О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ-ОБРАДОВИЋ
ЗЛОУПОТРЕБЕ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА У ЦИЉУ ПЛАСИРАЊА САДРЖАЈА ДЕЧИЈЕ ПОРНОГРАФИЈЕ И ЕВРОПСКО ПРАВО

Економија

Маријана ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, Сања ГОНГЕТА
НAДНAЦИOНAЛНA ФOРMA ЗAДРУГE – SOCIETAS COOPERATIVA EUROPAEA (SCE)

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
ОДЛИКЕ ПРАВНИХ НОРМИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О СЛОБОДНОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ

Катарина ЈОВИЧИЋ
ОДГОВОРНОСТ ОРГАНИЗАТОРА ТУРИСТИЧКОГ ПУТОВАЊА ЗА НЕСАОБРАЗНУ УСЛУГУ

Финансије

Mилeнкo ЏEЛETOВИЋ
ФИНAНСИРAЊE JAВНИХ ФУНКЦИJA ПO OСНOВУ БУЏETA EВРОПСКЕ УНИЈЕ

Татјана ЈОВАНИЋ
УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ КАО ФАКТОР ПРЕОБРАЖАЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА

Слободан ЈОВАНОВИЋ, Joвaн СЛAВНИЋ
РEФOРMA ПРАВА ОСИГУРАЊА У EНГЛEСКOJ И НОВИНЕ У ВЕЗИ СА ПРИJAВОМ БИTНИХ ИНФOРMAЦИJA OСИГУРAВAЧУ, ПРE ЗAКЉУЧEЊA ПOTРOШAЧКИХ УГOВOРA O OСИГУРAЊУ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
НОВE СМЕРНИЦЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ ЗА САНАЦИЈУ И РЕСТРУКТУРИРАЊЕ НЕФИНАНСИЈСКИХ ПРЕДУЗЕЋА У ТЕШКОЋАМА

Пољопривреда

Душан ДАБОВИЋ
ПРАВНИ ОКВИР НОВЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Екологија

Љубо ПЕЈАНОВИЋ
ПОЛИТИКА БЕЗБЕДНОСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ана ЧОВИЋ
МЕЂУНАРОДНА И УНУТРАШЊА ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У ОБЛАСТИ РАДИЈАЦИЈСКОГ ЗАГАЂЕЊА

Сања Јелисавац ТРОШИЋ, Јасмина СУБИЋ
КРИВИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Драгољуб ТОДИЋ
ЊУЈОРШКА КОНВЕНЦИЈА О ПРАВУ НЕПЛОВИДБЕНИХ КОРИШЋЕЊА МЕЂУНАРОДНИХ ВОДОТОКОВА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА: МОГУЋНОСТИ И ПОТРЕБА РАТИФИКАЦИЈЕ

Спољна и безбедносна политика

Зоран МИЛОСАВЉЕВИЋ
ИМИГРАЦИОНИOНЕ ПОЛИТИКЕ У ЕУ – ОД СЛОБОДЕ КРЕТАЊА ДО ЗАШТИТНИХ МЕРА

Александар ЈАЗИЋ, Милош ЈОНЧИЋ
ОДЛУКА САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ОД 8. НОВЕМБРА 2007. ГОДИНЕ О ОСНИВАЊУ МЕХАНИЗМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Милан ЛИПОВАЦ, Владимир М. ЦВЕТКОВИЋ
ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА – СИСТЕМ „БРОЈ 112 ЗА ХИТНЕ ПОЗИВЕ“

Социјална политика

Милан КЛИСАРИЋ, Здравко СКАКАВАЦ
АКТУЕЛНИ ТРЕНДОВИ СТАЊА КРИМИНАЛИТЕТА ПУНОЛЕТНИХ ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Татјана СКАКАВАЦ, Сања СКАКАВАЦ
КАЗНЕНА ПОЛИТИКА ПРЕМА МАЛОЛЕТНИМ УЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ЕФЕКТИ И КАРАКТЕРИСТИКЕ

Далибор КЕКИЋ, Дане СУБОШИЋ
ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ СПОРТСКИХ РАДНИКА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Људска права

Драгица ПОПЕСКУ
ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ЉУДСКОМ ПРАВИМА И СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА

Јелица ГОРДАНИЋ
AКЦИОНИ ПЛАН ЕУ У ОБЛАСТИ ЉУДСКИХ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2015-2019

Судска пракса

Весна ЋОРИЋ
ПРИЗНАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПОГЛЕДУ ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ У ОБЛАСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ СПОЉНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ ПОЛИТИКЕ

Прилози

Најновије публикације Европске уније доступне на Интернету
Најновије публикације Савета Европе
Часописи Европске уније доступни на Интернету
Адресе институција Европске уније
Европа на интернету
Центар за европску документацију Института за међународну политику и привреду

Европско законодавство бр. 52 - 53

Општа питања

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
ИСТУПАЊЕ ДРЖАВА ИЗ ЧЛАНСТВА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Институције

Ана КНЕЖЕВИЋ БОЈОВИЋ
ПРЕГОВОРИ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ВЕЗИ СА ПОГЛАВЉЕМ 23 – ПРАВОСУЂЕ, ОСНОВНА ПРАВА И НЕЗАВИСНОСТ ПРАВОСУЂА

Јелена ШУПУТ
УСПОСТАВЉАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЕВРОПСКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА

Законодавство

Драган ЈОВАШЕВИЋ
ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ – ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И ПРАВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Жарко РАДИЋ
НАЧЕЛО СПЕЦИЈАЛИТЕТА И ЕКСТРАДИЦИЈА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Владимир ЧОЛОВИЋ
ЛИТИСПЕНДЕНЦИЈА И ПОВЕЗАНИ ПОСТУПЦИ У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Милена ТРГОВЧЕВИЋ ПРОКИЋ
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ДЕПОЗИТ У УПОРЕДНОМ ПРАВУ

Економија, конкуренција, предузетништво

Горан НИКОЛИЋ
СРПСКА ПРИВРЕДА У НАРЕДНЕ ТРИ ГОДИНЕ: ТЕНДЕНЦИЈЕ ГЛАВНИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ИНДИКАТОРА У КОНТЕКСТУ ОПОРАВКА ЕВРОЗОНЕ

Финансије

Добрица ВЕСИЋ
ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ УЧЕСНИКА НА ФИНАНСИЈСКОЈ БЕРЗИ

Јелена БРДАР, Маја БОДРОЖИЋ
РЕФОРМА ТРЖИШТА ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА (OTC) ПРЕМА УРЕДБИ О ЕВРОПСКОМ ИНФРАСТРУКТУРНОМ ТРЖИШТУ (EMIR) И АМЕРИЧКОМ DODD-FRANK ЗАКОНУ О РЕФОРМИ ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА И ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА

Слободан ЈОВАНОВИЋ
СПЕЦИЈАЛНА ПРАВИЛА О РАСКИДУ – ОТКАЗУ УГОВОРА О ПРИВАТНОМ ОСИГУРАЊУ ЛИЦА

Александра ВИШЕКРУНА
ДИРЕКТИВА 2014/49/EУ О СИСТЕМИМА ОСИГУРАЊА ДЕПОЗИТА

Пољопривреда

Душан Дабовић
УРЕДБА О ДИРЕКТНИМ ПЛАЋАЊИМА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Екологија

Драгољуб ТОДИЋ и Младенка ИГЊАТИЋ
АНАЛИЗА ЗАКОНОДАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЦРНЕ ГОРЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ – У СВЕТЛУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Спољна и безбедносна политика

Владимир ГРЕЧИЋ, Срђан КОРАЋ, Александар ЈАЗИЋ
УЗАЈАМНО КОНЗУЛАРНО ПОСЛОВАЊЕ ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ТРЕЋИМ ДРЖАВАМА

Филип МИРИЋ, Гордана НИКОЛИЋ
САРАДЊА ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПОЛА

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
ПОСЕБНE МЕРЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПРОТИВ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Јања СИМЕНТИЋ
ДОПРИНОС ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ УТВРЂИВАЊУ ДОМЕНА ПРИМЕНЕ ПРАВИЛА О ТЕРОРИЗМУ

Драган ЂУКАНОВИЋ
САРАДЊА ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ У ЕВРОИНТЕГРАЦИОНОМ ПРОЦЕСУ

Ана Кнежевић БОЈОВИЋ
ДРЖАВНА ПОМОЋ И УРБАНА РЕГЕНЕРАЦИЈА У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Далибор КЕКИЋ, Дане СУБОШИЋ
СПОРТ У СВОЈСТВУ ПРОМОЦИЈЕ ЗДРАВЉА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Регионална сарадња

Милован РАДАКОВИЋ
ПРОЦЕС САРАДЊЕ У ПОДУНАВСКОМ РЕГИОНУ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Људска права

Весна РАЈАКОВИЋ
ПРАВО НА ИМОВИНУ У МЕЂУНАРОДНОЈ И ЕВРОПСКОЈ ПРАВНОЈ ПЕРСПЕКТИВИ

Биљана ЛЕПОТИЋ
СПРЕМНОСТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ЕВРОПСКОЈ КОНВЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА

Европско законодавство бр. 51

Општа питања

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
ЕВРОПСКИ ИДЕНТИТЕТ

Институције

Петар ПЕТКОВИЋ
ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПОЛИТИКА ПРОШИРЕЊА

Законодавство

Драгољуб ТОДИЋ
МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ, УСЛОВИ ЗА ЧЛАНСТВО У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Драган ЈОВАШЕВИЋ
КРИВИЧНА ДЕЛА ТЕРОРИЗМА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

Жаклина НОВИЧИЋ
КРИВИЧНА ДЕЛА ТЕРОРИЗМА У ПРАВУ ЕУ: РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Јоко ДРАГОЈЛОВИЋ, Далибор КРСТИНИЋ
ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ У БОРБИ ПРОТИВ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛИТЕТА И ЊИХОВА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сања СКАКАВАЦ
ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ

Економија, конкуренција и предузетништво

Вук РАИЧЕВИЋ, Раде ГЛОМАЗИЋ
ИЗАЗОВ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ- ПУТ КА ОДРЖИВОМ, БЕЗБЕДНОМ И СТАБИЛНИЈЕМ ПРИВРЕДНОМ РАСТУ

Јелена ЈОВАНОВИЋ
ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА НА ТРЖИШТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО УГЛЕДУ НА ПРАВНИ ОКВИР ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Маријана ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, Сања ГОНГЕТА
НОВА ДИРЕКТИВА О ПРАВИМА ПОТРОШАЧА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Јасмина ВУКОТИЋ
РЕОРГАНИЗАЦИЈА И ЛИКВИДАЦИЈА ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ СХОДНО ОДРЕДБАМА ДИРЕКТИВЕ СОЛВЕНТНОСТИ II

Слободан ЈОВАНОВИЋ
ПРЕДЛОГ ДИРЕКТИВЕ СКУПШТИНЕ ЕВРОПЕ И САВЕТА О ПРОДАЈИ ОСИГУРАЊА ОД 28.ОКТОБРА 2014

Сања ШКОРИЋ
СПЕЦИФИЧНОСТ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ КОМПАНИЈЕ (SE)

Сања ЈЕЛИСАВАЦ ТРОШИЋ, Ана Јовић ЛАЗИЋ
МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ О ПРОДАЈИ ФАЛСИФИКОВАНЕ РОБЕ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА

Маријана ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, Сања ГОНГЕТА
ДИРЕКТИВА О СУЗБИЈАЊУ ЗАКАШЊЕЊА С ПЛАЋАЊЕМ У ПРИВРЕДНИМ УГОВОРИМА

Финансије

Добрица ВЕСИЋ
ЗЛОУПОТРЕБЕ НА ТРЖИШТУ КАПИТАЛА

Пољопривреда

Душан ДАБОВИЋ
УРЕДБА О ФИНАНСИРАЊУ, УПРАВЉАЊУ И МОНИТОРИНГУ ЗАЈЕДНИЧКЕ АГРАРНЕ ПОЛИТИКЕ

Здравство

Анђела ЂУКАНОВИЋ
ПРЕКОГРАНИЧНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ- ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Социјална политика

Миленко МАЦУРА, Марко АТЛАГИЋ
УТИЦАЈ САВРЕМЕНИХ ТРЕНДОВА НА ПОСЛОВНУ ФИЛОЗОФИЈУ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ У ЕРИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Марко НИКОЛИЋ
САВРЕМЕНИ ОДНОСИ ДРЖАВЕ И ЦРКВЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Далибор КЕКИЋ, Дане СУБОШИЋ
ВОЛОНТИРАЊЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ЕУ

Безбедносна политика

Владимир УРОШЕВИЋ, Сергеј УЉАНОВ
ЗНАЧАЈ ДЕКЛАРАЦИЈЕ МИНИСТАРА И ВИСОКИХ ФУНКЦИОНЕРА О СТРАТЕШКИМ ПРИОРИТЕТИМА У БОРБИ ПРОТИВ ВИСОКОТЕХНОЛОШКОГ КРИМИНАЛА

Љубо ПЕЈАНОВИЋ, Марија МИТИЋ
КУЛТУРА ЕКОЛОШКЕ БЕЗБЕДНОСТИ У УРБАНОЈ СРЕДИНИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Регионална политика

Невена СТАНКОВИЋ
ЕВРОПСКО ПАРТНЕРСТВО СА НОРВЕШКОМ

Културна политика

Филип МИРИЋ, Александра МИРИЋ
ПРАВНА ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА У УЈЕДИЊЕНОМ КРАЉЕВСТВУ