Европско законодавство

2014

Европско законодавство бр. 49 - 50

Институције

Mилош ЈОВАНОВИЋ
ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ И ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ: КОРАК КА „ПОЛИТИЗАЦИЈИ” ЕУ?

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
УТИЦАЈ ИЗБОРА ЗА ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014. ГОДИНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СИСТЕМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Законодавство

Бојан МИЛИСАВЉЕВИЋ, Саша ВАРИНАЦ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРОЦЕСУ ПРЕГОВОРА СРБИЈЕ СЕ ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ

Вук РАИЧЕВИЋ
УВОЂЕЊЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА У ПРАВОСУДНИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА СТАНОВИШТА ПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА И ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА

Драган ЈОВАШЕВИЋ, Срђан АЛЕКСИЋ
ПОРЕСКА КРИВИЧНА ДЕЛА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

Дејан МИЛЕНКОВИЋ
О ПОТРЕБИ ХАРМОНИЗАЦИЈЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ СА ДИРЕКТИВАМА И ДРУГИМ ПРОПИСИМА ЕУ

Владимир ЧОЛОВИЋ
РЕГУЛИСАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ У СТВАРИМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПОТРОШАЧКЕ УГОВОРЕ ПО ОДРЕДБАМА УРЕДБЕ ЕУ 1215/2012

Економија, конкуренција и предузетништво

Сања ФИЛИПОВИЋ, Мирослав АНТЕВСКИ
ПРЕГОВОРИ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ВЕЗИ ПОГЛАВЉА 20 – ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА

Горан НИКОЛИЋ
ДА ЛИ ЈЕ СЕКУЛАРНА СТАГНАЦИЈА РЕАЛНИ ИЗАЗОВ ЗА ЕКОНОМИЈЕ ЕВРОЗОНЕ?

Славен САВИЋ
РЕГУЛАТИВА ПРОДАЈЕ НА ДАЉИНУ (DISTANCE SELLING) У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ-ГЛОБАЛНИ ОКВИР И СЛУЧАЈ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ

Ивана РАКИЋ
ОСВРТ НА „ПОКАЈНИЧКИ“ ПРОГРАМ У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕУ

Финансије

Добрица ВЕСИЋ
ЗНАЧАЈ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ТРЖИШТА КАПИТАЛА

Владана ПЕТРАКИС
ЈЕДИНСТВЕНО ТРЖИШТЕ ХИПОТЕКРНИХ КРЕДИТА

Јасмина ВУКОТИЋ
СОЛВЕНТНОСТ II (ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА И РЕОСИГУРАЊА И УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА)

Слободан ЈОВАНОВИЋ
САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У ЗАКОНСКОМ РЕГУЛИСАЊУ ДОБРОВОЉНИХ КОПНЕНИХ ОСИГУРАЊА

Предраг МИРКОВИЋ, Марко КОЊИКУШИЋ
УЛОГА ФИСКАЛНОГ САВЕТА И ОСТВАРИВАЊЕ НЕЗАВИСНОСТИ У РАДУ

Оља ЈОВИЧИЋ, Спасенија ОЖЕГОВИЋ, Драгана ШАРАЦ
ЦАРИНСКА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЈА РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ ТРГОВИНЕ И ПОШТАНСИХ УСЛУГА

Пољопривреда

Душан ДАБОВИЋ
РУРАЛНИ РАЗВОЈ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПРЕМА УРЕДБИ 1305/2013

Ивана РАКИЋ
ПРАВИЛА ЕУ О ПРОИЗВОДЊИ ОРГАНСКОГ ВИНА

Наука и технологија

Спасенија ОЖЕГОВИЋ, Драгана ШАРАЦ, Невена ВИДАНОВИЋ
РЕГИОНАЛНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ Е-УПРАВЕ И УЛОГА ПОШТЕ

Спољна политика

Невена СТАНКОВИЋ
УСКЛАЂИВАЊЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Слободан ЈАНКОВИЋ
УСКЛАЂИВАЊЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ СРБИЈЕ СА ПОЛИТИКОМ ЕУ ПРЕМА ИСТОЧНОМ МЕДИТЕРАНУ И БЛИСКОМ ИСТОКУ

Безбедносна политика

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Иван ДУЈИЋ
ЕВРОПСКА ОДБРАМБЕНА АГЕНЦИЈА КАО ФАКТОР ЗАЈЕДНИЧКЕ БЕЗБЕДНОСНЕ И ОДБРАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ ЕУ

Милан ЛИПОВАЦ
ЕВРОПСКА ОДБРАМБЕНА АГЕНЦИЈА – НОВА ИЗВОЗНА ШАНСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Социјална политика

Жаклина НОВИЧИЋ
ЗАПОШЉАВАЊЕ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА У ЕУ: АДМИНИСТРАТИВНА КОНВЕРГЕНЦИЈА

Aна ЧОВИЋ
УСВОЈЕЊЕ У ПРАВУ ШВЕДСКЕ

Дарко ГОЛИЋ
УЛОГА МЕЂУОПШТИНСКЕ САРАДЊЕ У УПРАВНОМ СИСТЕМУ ФРАНЦУСКЕ

Далибор КЕКИЋ, Дане СУБОШИЋ
ПРАВО ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА

Људска права

Ивона ЛАЂЕВАЦ
УСКЛАЂИВАЊЕ ДОМАЋЕ ПРАВНЕ РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА СА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЕУ

Драгољуб ТОДИЋ, Марко НИКОЛИЋ
СТАТУС НАЦИОНАЛНИХ И ДРУГИХ МАЊИНА И ПРОЦЕС ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА СРБИЈЕ

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ-ОБРАДОВИЋ, Ненад БИНГУЛАЦ
УТИЦАЈ РАЗВОЈА ПОЛИТИКЕ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА НА ЕВРОПСКИ ИНДЕНТИТЕТ

Драган ЂУКАНОВИЋ
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ИЗМЕЂУ ОКОНЧАНОГ ПРОЦЕСА ДИСОЛУЦИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Љубо ПЕЈАНОВИЋ, Горан БЕЈАТОВИЋ, Зоран ШИПКА
ЉУДСКA ПРАВА НА ЗАШТИТУ И СПАШАВАЊЕ ОД УГРОЖАВАЈУЋИХ ПРЕТЊИ

Срђан КОРАЋ
ЕВРОПСКИ НАДЗОРНИК ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА: ПРОТИВТЕЖА ЗАДИРАЊУ НАДНАЦИОНАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА У ПРИВАТНОСТ ГРАЂАНА?

Судска пракса

Марко НОВАКОВИЋ
УТИЦАЈ ПРАКСЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА НА РЕФОРМСКЕ ПРОЦЕСЕ У СРБИЈИ

Весна ЋОРИЋ
МОДЕЛ ЖРТВЕ У СВЕТЛУ НОВИЈЕ ЈУРИСПРУДЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Миладин ПЕЈАК
АРБИТРАЖНЕ ОДЛУКЕ У ДОМАЋЕМ И ЕВРОПСКОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Прилози

– Адресе институција Европске уније
– Европа на Интернету
– Центар за европску документацију Института за међународну политику и привреду

Европско законодавство бр. 47 - 48

Институције

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Проблематика одређивања надлежности Европске Уније

Законодавство

Драгољуб ТОДИЋ, Никола ДРАГИШИЋ
ЕУ и Србија: Од обавезе усаглашавања националних прописа
са прописима ЕУ и њихове примене до прелазних рокова

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Рачунарски криминалитет у Србији и европски стандарди

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ ОБРАДОВИЋ, Јоко ДРАГОЈЛОВИЋ
Улога Европске Уније у спречавању и сузбијању корупције

Александра ПОПОВИЋ
Слобода кретања радника у праву Европске Уније

Економија

Мирослав АНТЕВСКИ, Стеван РАПАИЋ
Криза у Еврозони и европска интеграција

Горан НИКОЛИЋ
Економске тенденције Еврозоне: Ефекти на Србију

Драгана ДАБИЋ
Криза Еврозоне и досадашњи одговори Европске Уније

Финансије

Сандра СТОЈАДИНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ, Виолета ТОДОРОВИЋ, Милена ЈАКШИЋ
Директива 2013/36/ЕУ о капиталним захтевима

Јелена ШУПУТ
Хармонизација националног законодавства Републике Србије са конвенцијом о заштити финансијских интереса Европске Уније

Мирела ЧОКИЋ
Ретроспектива усклађивања регионалне легислативе у контексту реорганизације стечајног дужника са прописима ЕУ

Слободан ЈОВАНОВИЋ
Правне последице неплаћања премије неживотног осигурања у одабраним правним системима ЕУ и српском праву

Јасмина ВУКОТИЋ
Директива о реосигурању (2005/68/ЕC)

Екологија

Небојша ЈЕРЕМИЋ, Mила ГЕОРГИЈЕВСКИ
Еколошки порези у Европској Унији

Пољопривреда

Душан ДАБОВИЋ
Прописи Европске Уније о генетски модификованим организмима

Наука и технологија

Анђела ЂУКАНОВИЋ
Случај Бристл (Brüstle) против Гринписа – Правна заштита биотехнолошких изума у Европској Унији

Интелектуална својина

Драган ЧОВИЋ, Ана ЧОВИЋ
Управљање интелектуалном својином у условима формирања система менаџмента квалитетом

Сања ЈЕЛИСАВАЦ ТРОШИЋ
План царине Европске Уније за борбу против кршења права интелектуалне својине

Спољна политика

Јелица ГОРДАНИЋ
Одлука Mинистарског Савета 2013/366/ЗСБП о измени и продужењу мандата специјалног представника Европске Уније на Косову

Безбедносна политика

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Институт за безбедносне студије Европске Уније

Прилози

Законодавство Европске уније које се односи на Србију (2014)
Најновије публикације Европске уније доступне на Интернету
Најновијепубликације Савета Европе
Европа – Енциклопедије
Часописи Европске уније доступни на Интернету
Адресе институција Европске уније
Европа на Интернету
Центар за европску документацију Института за међународну политику и привреду