Европско законодавство

2013

Европско законодавство бр. 45 - 46

Законодавство

Сандра ГАЈИЋ
Европска Унија, демократско условљавање и Србија

Марија УРОШЕВИЋ
Хармонизација националних прописа као услов за чланство у Европској Унији

Жарко РАДИЋ
Екстрадиција политичких криваца – од антике до Европске Уније

Жаклина СПАЛЕВИЋ, Жељко БЈЕЛАЈАЦ, Лејла БРАТИЋ
Осврт на поједине аспекте кривичноправне регулативе мобинга у европском законодавству

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Европски стандарди и насиље у породици

Ивона ЛАЂЕВАЦ, Ана ЈОВИЋ-ЛАЗИЋ
Прилaгoђaвaњe конзуларног права Републике Србиje стандардима Европске Уније

Анђела ЂУКАНОВИЋ
Регулатива Европске Уније у области азила

Институције

Срђан КОРАЋ
Европски омбудсман као механизам контроле рада наднационалних институција Европске Уније

Ивана ДРАГИЋ
Суд Правде Европске Унијe

Сања ЈЕЛИСАВАЦ ТРОШИЋ
Јединствени суд за патенте

Економија, конкуренција, предузетништво

Слободан НЕШКОВИЋ, Вук РАИЧЕВИЋ, Раде ГЛОМАЗИЋ
Економска шпијунажа и заштита конкурентности – контроверзе европског законодавства

Ирис БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ
Транс-Атлантско партнерство ЕУ и САД за трговину и улагања

Моника ЛАЛИЋ
Појам и значај алтернативних и обновљивих извора енергије уз кратак осврт на тенденције развоја

Добрица ВЕСИЋ, Перо ПЕТРОВИЋ
Увођење и примена квалитета контроле ревизије

Финансије

Миле ВРАЊЕШ
О еколошким порезима и накнадама у Европској Унији и Србији

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Брано МИЉУШ
Забрана привилегованог приступа финансијском тржишту Европске Уније

Екологија

Драгољуб ТОДИЋ, Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Уговор о приступању Републике Хрватске Европској Унији и одредбе о животној средини

Ана БАТРИЋЕВИЋ
Заштита дивљих птица у праву Европске Уније

Драгољуб ТОДИЋ
Очување дивље фауне и флоре у прописима Европске Уније

Наука и технологија

Сања СРЕМЧЕВ
Правно-етички проблеми научно-истраживачког рада

Култура

Ана ЈОВАШЕВИЋ
Међународни и европски стандарди о заштити културног наслеђа и стање у Србији

Спољни односи

Драган ЂУКАНОВИЋ
Западнобалканска шесторка – Европски подстицаји регионалној сарадњи

Милован РАДАКОВИЋ
Нека од решења за јединствени Кипар

Регионална сарадња

Валентина ИВАНИЋ
Прекогранична сарадња АП Војводине у оквиру ДКМТ Еврорегиона, чиниоци, ефекти и будућност сарадње

Људска права

Весна ЋОРИЋ ЕРИЋ
Еволуција доктрине еквивалентне заштите

Судска пракса

Aна ЧОВИЋ
Случај ГАС и Дубоис против Француске у светлу усвајања закона 2013-404

Прилози

Законодавство Европске уније које се односи на Србију (2010-2013)
Најновије публикације Савета Европе
Европа – Енциклопедије
Списак часописа центра за европску документацију
Часописи Европске уније доступни на интернету
Адресе институција Европске уније
Европа на Интернету
Центар за европску документацију Института за међународну политику и привреду

Европско законодавство бр. 43 - 44

Законодавство

Борислав ГРАХОВАЦ
QUO VADIS хармонизација домаћег права са правом ЕУ

Бојан МИЛИСАВЉЕВИЋ
Право грађанства Европске Уније и дипломатско-конзуларна заштита

Анђела ЂУКАНОВИЋ
Регулатива Европске Уније у области ирегуларних миграција

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Европски стандарди и казнени систем Републике Србије

Филип МИРИЋ, Гордана НИКОЛИЋ
„Програм за превенцију опојних дрога и информисање“, као стратешко опредељење у борби против злоупотребе опојних дрога у ЕУ

Слободан ЈОВАНОВИЋ
Грађанскоправни аспекти превара у праву осигурањa Републике Србије и европском праву

Владимир ЧОЛОВИЋ
Европска потврда о наслеђивању

Економија, конкуренција, предузетништво

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Правни режим слободног кретања робе у Европској Унији

Васиљ ЖАРКОВИЋ, Јелена ТЕШИЋ
Eкономски критеријуми чланства у Европској Унији и значај за Србију

Горан НИКОЛИЋ
Средњорочне економске перспективе ЕУ (2013-2017): Значај за Србију

Предраг БЈЕЛИЋ, Ивана ПОПОВИЋ ПЕТРОВИЋ, Радмила ДРАГУТИНОВИЋ МИТРОВИЋ
Нови концепт за мерење вредности спољне трговине на бази новододате вредности у земљама Европске Уније

Финансије

Драгана РАДИЧИЋ
Евро(ПСКА) криза

Кристина ОБРАДОВИЋ
Колико је независна најнезависнија централна банка на свету?

Сандра СТОЈАДИНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ, Јасмина БОГИЋЕВИЋ
Директива 2011/96/ЕУ о заједничком систему опорезивања матичних компанија и филијала

Наука и технологија

Драган ЧОВИЋ
Појам интелектуалне својине, облици њене заштите и утицај на тотални квалитет менаџмента

Добрица ВЕСИЋ
Развој нових технологија у сектору електронских комуникација

Пољопривреда

Татјана ЈОВАНИЋ
Нови правни оквир за шеме контроле квалитета пољопривредних производа и намирница у ЕУ

Душан ДАБОВИЋ
Уредба Европске Уније о максимално дозвољеним количинама остатака пестицида у храни и храни за животиње

Екологија

Драгољуб ТОДИЋ, Миодраг ЗЛАТИЋ
Заштита земљишта у праву Европске Уније и Републике Србије

Ана БАТРИЋЕВИЋ
Стандарди Европске Уније у области чувања дивљих животиња у зоолошким вртовима

Регионална политика

Перо ПЕТРОВИЋ, Андријана МИРКОВИЋ
Преглед и анализа регионалне политике Европске Уније

Драган ЂУКАНОВИЋ
Ток децентрализације на Косову и европске интеграције Србије

Људска права

Лука БРЕНЕСЕЛОВИЋ
O о заштити основних права у Србији у светлу лоше оцене Европске Комисије – Разлози ниског степена стварне заштите основних права у Републици Србији и неопходне мере за њено побољшање

Марија НЕДЕЉКОВИЋ-ПРАВДИЋ
Комисија за ревизију људских права као механизам за праћење спољне одговорности мисије владавине права Европске Уније на Косову

Медији

Ана ЈОВАШЕВИЋ
Медији у Србији и европски стандарди

Ирина МИЛУТИНОВИЋ
Примена директиве о аудио-визуелним медијским сервисима у медијској регулативи Републике Србије

Социјална питања

Александра МИРИЋ, Нађа КУРТОВИЋ-ФОЛИЋ
Превентивна археологија у служби заштите градитељског наслеђа кроз пример важеће законске регулативе Француске

Прилози

Најновије публикације Европске уније доступне на интернету
Најновије публикације Савета Европе
Европа – енциклопедије
Часописи Европске уније доступни на интернету
Адресе институција Европске уније 
Европа на интернету
Центар за европску документацију Института за међународну политику и привреду