Европско законодавство

2012

Европско законодавство бр. 42

Законодавство

Ана БАТРИЋЕВИЋ
Забрана дискриминације у праву Европске уније

Проф. др Жељко БЈЕЛАЈАЦ, Доц. др Јелена МАТИЈАШЕВИЋ, Др Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Конвенција Савета Европе о високотехнолошком криминалу

Проф. др Драган ЈОВАШЕВИЋ
Условни отпуст у Републици Србији и европски стандарди

Жарко БРАКОВИЋ
Упоредна анализа разбојништава у неким земљама Европе и Републици Србији

Др Емир ЋОРОВИЋ, Др Аладин ШЕМОВИЋ 
Увреда и клевета у кривичним законодавствима неких европских држава

Филип МИРИЋ, Александра МИРИЋ 
Кривичноправне мере у области заштите непокретних и покретних културних добара на основу оснивачких уговора ЕУ (пример Француске)

Економија, потрошачи

Др Предраг БЈЕЛИЋ, Др Радмила ДРАГУТИНОВИЋ МИТРОВИЋ, Мр Ивана ПОПОВИЋ ПЕТРОВИЋ
Анализа концесија у спољнотрговинским токовима Србије са земљама Европске уније и CEFTA 2006

Мр Ивана РАКИЋ
Дефинисање теста претпостављеног монополисте у праву конкуренције Европске уније

Др Сандра СТОЈАДИНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ
Имплементација Уредбе о статистици Заједнице о структури и активности страних филијала

Мр Бојан КОВАЧИЋ
Изазови нове Директиве о енергетској ефикасности

Финансије

Драгомир ЂОРЂЕВИЋ, Иван МИЛОЈЕВИЋ, Светлана ИГЊАТИЈЕВИЋ
Фискална политика у моделу равнотежног дохотка

МА Славен САВИЋ
Рефундација пореза на додату вредност у Европској унији

Екологија

Др Душан ДАБОВИЋ
Право на биљну сорту у Европској унији

Наука, технологија

Ана ЈОВАШЕВИЋ
Права интелектуалне својине – европски стандарди и право Републике Србије

Здравство

Мр Анђела ЂУКАНОВИЋ
Директива Европског парламента и Савета 2004/23/ЕЗ о успостављању стандарда квалитета и безбедности, за донирање, добијање, тестирање, обраду, очување, складиштење и дистрибуцију људских ћелија и ткива

Др Ирис БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ
Преглед Европског законодавства о заштити личних података у здравственом сектору

Социјална политика

Мр Јелена ТЕШИЋ
Политика Европске уније у области социјалне укључености

Ана ЧОВИЋ
Усвојење деце од стране истополних парова између најбољих интереса детета и права на планирање породице

Весна ЋОРИЋ ЕРИЋ
Место економских и социјалних права у поретку Европске уније

Спољни односи, безбедносна политика

Др Драган ЂУКАНОВИЋ, Др Александар ЈАЗИЋ
Проширење ЕУ на Западни Балкан под утицајем економске кризе и политичких прилика у региону

Др Милош ЈОВАНОВИЋ
Изградња ЕУ кроз призму заједничке безбедносне и одбрамбене политике

Проф. др Зоран ДРАГИШИЋ, Мр Валентина МИЛОСАВЉЕВИЋ
Учешће Војске Србије у мултинационалним операцијама

Прилози

Списак приновљених књига у Центру за европску документацију
Најновије публикације Савета Европе
Европа – енциклопедије
Часописи Европске уније доступни на Интернету
Адресе институција Европске уније
Европа на Интернету
Европски документациони центар

Европско законодавство бр. 41

Ненад АВРАМОВИЋ, Маријана МЛАДЕНОВ
Регулисање права на адекватну животну средину у Европској Унији

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Драгољуб ТОДИЋ, Брано МИЉУШ
Хоризонтално законодавство ЕУ у области животне средине

Лазар ОЖЕГОВИЋ, Татјана ВУЧУРЕВИЋ, Сандра БРКАНЛИЋ
Екологија стуб одрживог развоја

Иван ЈОКСИЋ, Жељко БЈЕЛАЈАЦ, Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Могућности и перспективе заштите животне средине у Европској Унији

Драгољуб ТОДИЋ, Владимир ГРБИЋ
Лисабонски уговор и политика и прописи ЕУ у области животне средине

Констанса МАЈХЕНШЕК, Снежана ПРЕЛЕВИЋ
Процена утицаја на здравље људи у контексту заштите животне средине

Ана ЈОВАШЕВИЋ
Правo на информисање о животној средини – Европски стандарди и право Србије

Јовица МАРКОВИЋ, Ивана МИЛОШЕВИЋ
Савремено тржишно привређивање – претње по животну средину

Јелена ТЕШИЋ
Мултилатерално регулисање трговинских баријера на тржишту заштите животне средине

Снежана КНЕЖЕВИЋ, Миланка МАРКОВИЋ, Милан ПОЧУЧА
Приступ ЈПП у финансирању пројеката енергетске ефикасности – финансијско-правни оквир

Вук РАИЧЕВИЋ, Марко САВИЋ, Раде ГЛОМАЗИЋ
Енергетска ефикасност у Србији – Анализа стања, правна регулатива и потенцијал за развој

Михајло ВУЧИЋ
SEVESO II директива – Угаони камен индустријске безбедности

Јелена ВАПА-ТАНКОСИЋ, Маја ЋИРИЋ, Мирослав СТОЈСАВЉЕВИЋ
Унапређење капацитета високог образовања за политику заштите животне средине у оквиру заједничке аграрне политике Европске Уније

Душан ДАБОВИЋ
Акциони план Европске Уније у области органске пољопривреде

Добрица ВЕСИЋ, Александра ТОМИЋ, Србијанка СТОЈИЋ
Заштита вода у земљама ЕУ

Жаклина СПАЛЕВИЋ, Мирјана КНЕЖЕВИЋ, Милован КОМНЕНИЋ
Упоредни приказ правне регулативе заштите вода у Европској Унији и Републици Србији

Маријана ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, Предраг МИРКОВИЋ
Одређени аспекти ЕУ директиве о обновљивим изворима енергије

Владимир ЛУКИЋ
Директива Европског Парламента и Савета о садржају моторних горива

Илија ЗИНДОВИЋ
Облици правне одговорности у контексту заштите животне средине

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ, Јоко ДРАГОЈЛОВИЋ, Здравко ЈЕЖ
Кривичноправни оквир заштите животне средине у Европској Унији

Љубо ПЕЈАНОВИЋ, Милорад БЕЈАТОВИЋ, Гордана БЕЈАТОВИЋ
Проблеми спречавања и сузбијања еколошког криминалитета са посебним освртом на нормативнa решења у комунитарном праву ЕУ

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Заштита животне средине у споредном кривичном праву Републике Србије

Зоран С. ПАВЛОВИЋ, Жељко БЈЕЛАЈАЦ
Еколошко право, међународна регулатива и улога правосуђа

Славољуб ЦАРИЋ
Пракса Европског Суда за људска права у вези са заштитом човекове околине

Ана БАТРИЧЕВИЋ
Анализа стратегије Европске Уније за здравље животиња

Ана ЧОВИЋ
Правна регулатива у области заштите животиња

Европско законодавство бр. 39 - 40

Законодавство

Владимир ЧОЛОВИЋ
Закључење споразума између држава чланица и трећих држава као изузетак од вршења спољне надлежности Европске уније

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Европски стандарди о тортури и право Републике Србије

Иван ЈОКСИЋ, Борислав БОЈИЋ
Кривичноправни статус малолетника у међународним и европским инструментима

Јелица ГОРДАНИЋ
Директива2011/95/ЕУ о квалификацији држављана трећих држава или лица без држављанства за кориснике међународне заштите у јединственом избегличком статусу или статусу лица корисника субсидијарне заштите

Институције

Ивона ЛАЂЕВАЦ
Међународноправни субјективитет Европске уније

Жаклина НОВИЧИЋ
Настанак, развој и проблеми европског антикризног механизма

Срђан КОРАЋ
Антикорупцијски потенцијал европског јавног тужилаштва: решење за будућност

Економија, конкуренција, предузетништво

Валентина МИЛОСАВЉЕВИЋ
Кохезиона политика као комплементарни фактор развоја Европске уније

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Уредба Савета бр. 139/2004 о надзору концентрација између предузећа у Европској унији

Перо ПЕТРОВИЋ, Добрица ВЕСИЋ
Корпоративно управљање у јавним предузећима и независност чланова одбора

Татјана ЈОВАНИЋ
Концепт услуге од општег економског интереса – Ставови Европске комисије–

Предраг БЈЕЛИЋ, Ивана ПОПОВИЋ ПЕТРОВИЋ
Увођење електронске документације у царинском поступку у Европској унији

Сандра СТОЈАДИНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ, Ивана ПОПОВИЋ ПЕТРОВИЋ
Уредба223/2009 Европског парламента и Савета о европској статистици

Драгана БАРЈАКТАРЕВИЋ
Обавезе из Уговора о оснивању Енергетске заједнице и имплементација права Европске уније у области енергетике

Финансије

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Забрана повлашћеног приступа финансијским тржиштима

Небојша ЈЕРЕМИЋ, Јасмина ЋИРИЋ ДИМИТРИЈЕВИЋ
Опорезивање непокретности у Европској унији

Славен САВИЋ
Ослобођење без права на порески одбитак и алтернативни начини опорезивања изузетих добара и услуга применом пореза на додату вредност

Екологија

Александра ЧАВОШКИ
Европа2020. и животна средина

Ана ЈОВАШЕВИЋ
Европски стандарди о заштити предела и право Србије

Ана БАТРИЋЕВИЋ
Заштита добробити животиња у праву Европске уније

Драгољуб ТОДИЋ, Ана ГРБИЋ
Хемијски удеси у прописима Европске уније

Социјална питања, здравство

Анђела ЂУКАНОВИЋ
Директива Европског парламента и Савета2010/53/ЕУ о стандардима квалитета и безбедности људских органа намењених за трансплантацију

Ана ЧОВИЋ, Драган ЧОВИЋ
Ревидирана Европска конвенција о усвојењу деце

Александра МИРИЋ, Филип МИРИЋ
Проблем архитектонске приступачности у Европској стратегији за особе са инвалидитетом за период2010-2020

Ирис БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ
Измене и допуне Конвенције о заштити особа с обзиром на аутоматску обраду података(Ковенција108) Савета Европе

Безбедност

Жељко БЈЕЛАЈАЦ, Јелена МАТИЈАШЕВИЋ, Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Финансирање међународног тероризма као глобалног феномена

Маја ДРАГАНИЋ, Владимир ТРАПАРА
Европска политика диверзификације на тржишту гаса

Александар ЈАЗИЋ, Далибор КЕКИЋ
Споразум између Краљевине Шпаније, Републике Француске, Републике Италије, Краљевине Холандије и Републике Португал о оснивању европских жандармеријских снага ЕУРОГЕНДОРФ

Судска пракса

Ана ЧОВИЋ, Драган ЧОВИЋ
Пракса Европског суда за људска права у области усвојења деце

Прилози

Списак приновљених књига у Центру за европску документацију
Најновије публикације Европске уније доступне на интернету
Најновије публикације Савета Европе
Европа – енциклопедије
Часописи Европске уније доступни на Интернету
Адресе институција Европске уније
Европа на Интернету
Европски документациони центар