Европско законодавство

2011

Европско законодавство бр. 37 - 38

Општа питања

Петар ПЕТКОВИЋ, Марко НИКОЛИЋ
Принцип супсидијарности у проучавању европских интеграција

Законодавство

Маја КОСТИЋ МАНДИЋ
Предлог уредбе Европског парламента и савјета о надлежности, мјеродавном праву, признању и извршењу пресуда и аутентичних инструмената у области наслеђивања и стварања европског сертификата о наслеђивању из 2009. године

Владимир ЧОЛОВИЋ
Регулисање признања одлука у вези са питањима родитељске одговорности у праву ЕУ (по Уредби бр. 2201/2003 – ‘Брисел Бис’)

Самир МАНИЋ, Мелиса СОФТИЋ
Упоредноправни приказ одговорности у вези са преговорима за закључење уговора

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Законодавна решења чланица УЕ о промету некретнина

Ана ОПАЧИЋ
Регулатива индивидуалног стечаја у праву Европске уније

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Екстрадиција – европски стандарди и право Републике Србије

Филип МИРИЋ
Резолуција Европског парламента [2007/2011 (ИНИ)] о малолетничкој деликвенцији

Институције

Кристина ОБРАДОВИЋ
Етички кодекси чланова органа Европске централне банке и запослених у Европској централној банци

Срђан КОРАЋ
Механизми одговорности у администрацији Европске уније

Економија, конкуренција, потрошачи

Горан НИКОЛИЋ
Тенденција и перспектива робне размене Србије са Европском унијом

Јелена ТЕШИЋ
Мере Европске уније усмерене на контролу и санкционисање прекомерне тржишне концентрације

Финансије

Сандра СТОЈАДИНОВИЋ-ЈОВАНОВИЋ
Уредба Комисије (ЕЗ) 834/2009 о квалитету извештавања статистике страних филијала

Славен САВИЋ
Метод новчаног тока (цасх флоw метод) као потенцијални метод опорезивања финансијских услуга

Жаклина НОВИЧИЋ
Извештај Комисије о јавним финансијама у економској и монетарној унији за 2011. годину

Пољопривреда

Душан ДАБОВИЋ
Прописи Европске уније у области безбедности хране

Јелена ЋЕРАНИЋ
Уредба 510/2006 о заштити географских ознака и ознака за пољопривредне и прехрамбене производе

Наука, технологија, култура

Ана ЈОВАШЕВИЋ
Европско патентно право и стање у Србији

Сања ЈЕЛИСАВАЦ ТРОШИЋ, Мина ЗИРОЈЕВИЋ ФАТИЋ
Сарадња у области стварања јединствене патентне заштите

Заштита животне средине, здравство

Анђела СТОЈАНОВИЋ
Директива Европског Парламента и Савета 2009/41/ЕС о употреби генетски модификованих микроорганизама у затвореним системима

Спољна политика, безбедност

Милош ЈОНЧИЋ
Уговор између ЕУ и Србије о утврђивању оквира за учешће у операцијама за управљање кризама

Никола МАРИЋ
Извештај високог представника Европском парламенту о главним видовима и основним решењима заједничке спољне и безбедносне политике

Наташа ТАЊЕВИЋ, Илија ГАЉАК
Регулатива Европске уније у борби против дечје порнографије на интернету

Сергеј УЉАНОВ, Звонимир ИВАНОВИЋ
Крађа идентитета у Србији, растући проблем

Судска пракса

Славко ЦАРИЋ
Право на суђење у разумном року

Михајло ВУЧИЋ
Европско законодавно раскршче – однос између Европског суда правде и Европског суда за људска права у светлу Лисабонског уговора

Новости

Весна ЋОРИЋ ЕРИЋ
Приступање Европске уније европској Конвенцији за заштиту људских права и основних слобода

Невена ПРОЛОВИЋ
Пројекти Европске инвестиционе банке у Србији – финансирање коридора 10

Прилози

Најновије публикације Европске уније доступне на Интернету
Најновије публикације Савета Европе
Европа – енциклопедије
Списак часописа Центра за европску документацију
Часописи Европске уније доступни на Интернету
Адресе институција Европске уније
Европа на интернету

Европско законодавство бр. 35 - 36

Општа питања

Татјана ЈОВАНИЋ
Унапређење регулаторног оквира у ЕУ: од ‘боље’ ка ‘паметној’ регулацији

Законодавство

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Застарелост кривичног дела

Владимир ЧОЛОВИЋ
Уредба европског парламента и Савета о примени побољшање сарадње
у области права које се примењује на развод и правно раздвајање
(бр. 1259/2010 од 20. децембра 2010.)

Економија, потрошачи

Добрица ВЕСИЋ – Србјанка СТОЈИЋ
Оквирна директива о водама

Финансије

Славен САВИЋ
Пореске стопе – административни аспекти

Сандра СТОЈАДИНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ
Уредба комисије (ЕЗ) 747/2008 о дефинисању карактеристика и имплементацији статистичке класификације привредних активности ЕУ код статистике страних филијала

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
О прекограничном кредитирању у Европској унији

Невена ПРОЛОВИЋ
Европска инвестициона банка – пословна филозофија

Пољопривреда

Душан ДАБОВИЋ
Правни оквир заштите биља Европске уније

Екологија

Младенка ИГЊАТИЋ – Драгољуб ТОДИЋ
Директива Европског парламента и Савета о промоцији коришћења енергија
из обновљивих извора

Наука, технологија, култура

Перо ПЕТРОВИЋ
Нови корак земаља Југоисточне Европе ка информационом друштву –
– ецЕЕ Агенда+

Милован РАДАКОВИЋ
Стратегија стварања европског идентитета

Ана ЈОВАШЕВИЋ
Заштита културног наслеђа – европски стандарди и право Србије

Спољни односи и политика

Жаклина НОВИЧИЋ – Ивона ЛАЂЕВАЦ
Европска служба спољних послова

Безбедност

Јелена ЋЕРАНИЋ
Перманентна структурисана сарадња у оквиру политике безбедности
и заједничке одбране Европске уније

Владимир ТРАПАРА – Милан ЛИПОВАЦ
Европска агенција за управљање оперативном сарадњом на спољним границама Европске уније (ФРОНТЕX) – механизми заштите

Сергеј УЉАНОВ – Звонимир ИВАНОВИЋ
Савремене тендеције у поступању по Интерполовим потерницама

Владимир УРОШЕВИЋ
Одговор Европске уније и Савета Европе на високотехнолошки криминал и банкарско пословање у цлоуд цомпутинг окружењу

Бранимир ЂОКИЋ
Интернет напади – регулатива на нивоу Европске уније

Социјална питања, здравство

Мина ЗИРОЈЕВИЋ ФАТИЋ – Сања ЈЕЛИСАВАЦ ТРОШИЋ
Државна помоћ и услови запошљавања особа са инвалидитетом (Случај Ц-110/03)

Анђела СТОЈАНОВИЋ
Уредба (ЕЗ) број 1394/2007 Европског парламента и Савета о лековима за напредну терапију

Новости из ЕУ

Ирина ЖАРИН
Пост-Лисабонски систем комитологије

Прилози

Списак приновљених књига у Центру за европску документацију
Списак часописа Центра за европску документацију
Адресе институција Европске уније
Европа на интернету
Европски докментациони центар