Европско законодавство

2010

Европско законодавство бр. 33 - 34

Законодавство

Јелена ЋЕРАНИЋ
Сарадња у области правосуђа и унутрашњих послова на основу Уговора из Лисабона

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Европски стандарди и неформалне мере у малолетничком кривичном праву

Владимир ЧOЛОВИЋ
Европски извештај о саобраћајној незгоди – Пета директива ЕУ о осигурању од грађанске одговорности за штете из употребе моторних возила

Марко НОВАКОВИЋ
Протокол 14 уз Европску конвенцију о људским правима и основним слободама

Институције

Александра ЧАВОШКИ
Ка даљем продубљивању сарадње – стварање Европске дипломатске службе

Невена ПРОЛОВИЋ
Лисабонски споразум: институционалне измене у вези Европског парламента, Европске комисије и начина одлучивања у Савету ЕУ

Економија, конкуренција, предузетништво

Предраг БЈЕЛИЋ, Душко БУГАРСКИ
Обавезно нутритивно означавање производа у Европској унији

Вук РАДОВИЋ
Гласање акционара преко пуномоћника у комунитарном праву

Финансије

Татјана ЈОВАНИЋ
Предлог нових мера заштите потрошача у погледу финансијских услуга

Хасиба ХРУСТИЋ
ЕУ директиве о опорезивању камате

Миле ВРАЊЕШ
Порески аспекти слободе кретања људи у Европској унији

Кристина ОБРАДОВИЋ
Правна природа и положај Европске централне банке

Eвропско законодавство

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Европски стандарди о додатним финансијским средствима обезбеђења

Пољопривреда

Жељко ДРАГОЈЕВИЋ
Аграрна и политика регионалног развоја Европске уније

Заједничка спољна и безбедносна политика

Владимир ТРАПАРА
Спољна и безбедносна политика Европске уније према Споразуму из Лисабона

Александар ЈАЗИЋ, Драган ЂУКАНОВИЋ
Одлука Савета Европске уније о проширењу на Западни Балкан

Ирина ЖАРИН
Политичке последице проширења ЕУ на евроинтеграције земаља кандидата и потенцијалних кандидата

Ратко М. ВУКАНИЋ
Операција „Аталанта“ – ангажовање поморских снага ЕУ у борби против сомалијских пирата

Судска пракса

Жаклина НОВИЧИЋ
Директна и хоризонтална примена директиве и општег принципа забране старосне дискриминације ― Случај Mangold vs. Helm (2005)

Жаклина НОВИЧИЋ
Преиспитивање ultra vires аката Европског суда правде – Случај Mangold/Honeywell (2010)

Државна пракса

Мухамед МУЈАКИЋ
Европска повеља о локалној самоуправи и њена примјена у Босни и Херцеговини

Прилози

Списак приновљених књига
у Центру за европску документацију
Списак часописа Центра за европску документацију
Адресе институција Европске уније
Европа на Интернету
Европски документациони центар

Европско законодавство бр. 31 - 32

Законодавство

Владимир ЧОЛОВИЋ
Уредба европског парламента и Савета о установаљавању европског поступка за спорове мале вредности (бр. 861/2007 од 11. јула 2007)

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Сузбијање прања новца у Европској унији

Институционална питања

Aднaн МАХМУТОВИЋ
Крaтaк oсврт нa Лисaбoнски угoвoр

Eвропско законодавство

Ирина ЖАРИН
Пост-лисабонски институционални поредак ЕУ

Жаклина НОВИЧИЋ
Механизам раног упозоравања на повреде принципа супсидијарности и пропорционалности

Економија, конкуренција и предузетништво

Татјана ЈЕВРЕМОВИЋ-ПЕТРОВИЋ
Правила о националним спајањима, поделама и прекограничним спајањима друштава

Предраг БЈЕЛИЋ, Валентина ИВАНИЋ
Конкурентност региона у контексту учлањења у Европску унију

Финансије

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Саопштење комисије о програму за либерализацију кретања капитала

Хасиба ХРУСТИЋ
Програм Фискалис 2013 (2008-2013)

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Уредба Савета 2580/2001 о посебним рестриктивним мерама против одређених лица и тела у борби против тероризма

Екологија

Драгољуб ТОДИЋ
Тржишни инструменти у политици животне средине Европске уније

Eвропско законодавство

Александра ЧАВОШКИ
Самит у Копенхагену – успех или разочарење?

Социјална питања

Данијела СПАСИЋ, Далибор КЕКИЋ
Стратегија сузбијања породичног насиља у Шведској

Владимир УРОШЕВИЋ
„Клик” преваре

Спољна политика

Милован РАДАКОВИЋ
Детерминанте спољне политике ЕУ

Прилози

Индекс прилога објављених
у „Европском законодавству” 2009. године
Најновије публикације Европске уније
доступне на интернету
Списак часописа Центра за европску документацију
Адресе институција Европске уније
Европа на Интернету
Европски документациони центар