Институт за међународну политику и привреду организовао је јавну расправу „Загађивање ваздуха и климатске промене у међународном праву и међународним односима: од (великих) очекивања до (скромних) резултата”, поводом обележавања Светског дана животне средине, који су 1972. године установиле Уједињене нације. Јавна расправа одржана је ради јачања свести стручне и шире јавности о могућим друштвеним последицама климатских промена, као и да се проблем загађивања ваздуха анализира са становишта релевантних норми међународног права. Уводно излагање као предложак за дискусију дао је проф. др Драгољуб Тодић, научни саветник Института за међународну политику и привреду, који је изложио савремену „архитектуру” међународних уговора у области заштите ваздуха и климатских промена, са посебним освртом на UNECE CLRTAP конвенцију, Кјото протокол и Париски споразум. Посебно је анализиран положај Републике Србије у области заштите ваздуха и климатских промена, а у контексту процеса европских интеграција, као и чланства наше земље у релевантним међународним уговорима. Професор Тодић је указао и на димензију људских права у погледу здраве животне средине и одговарајућих климатских услова, као и на активности Комисије УН о међународном праву у овој области. Дискусија која је уследила отворила је врло занимљива и актуелна питања, као што су демократизација политичких процеса значајних за климатске промене, дефинисање националних интереса тзв. малих држава, безбедносни и здравствени аспекти климатских промена, потреба за доношењем општег споразума о животној средини, као и проблем примене санкција за кршење релевантних одредби међународних уговора. Након дискусије, учесници дебате су се сагласили да је неопходно умањити раскорак између нормативног и фактичког стања у овој области, те да у заштити животне средине важну улогу играју не само регионални споразуми и активност локалних заједница, већ и лични допринос сваког појединца.