Мср Милена Митровић

Истраживач приправник

Милена Митровић је запослена у Институту за међународну политику и привреду од марта 2021. године. Области њеног академског интересовања су компанијско право, компанијско право ЕУ, берзанско право и међународно пословно право. Од новембра 2020. године је студент докторских академских студија на Правном факултету Универзитета у Београду – пословноправна ужа научна област. Мастер академске студије на истом факултету је завршила 2020. године на пословно-правном модулу, подмодул право привредних друштава, одбранивши мастер рад на тему Одговорност за извештавање јавних друштава. Основне академске студије је завршила 2018. године на Правном факултету Универзитета у Београду (смер Пословно право). Од јануара 2020. године обавља дужност техничког секретара часописа Право и привреда, а од децембра 2020. године и часописа Анали Правног факултета у Београду.

milena.mitrovic@diplomacy.bg.ac.rs